Management

Management

Ne glede na vaš trenutni položaj ali kariero, vas bo naš celovit program vodenja in upravljanja pripravil na prihodnje izzive.

Pojdite dlje, kot ste mislili, da je mogoče.

 

 

Management

Opis programa

Uresničite svoj potencial za odličnost vodenja - odkrijte moč managementa!

Študijski program Management je inovativen in praktično naravnan program, ki vas bo pripravil na vodstvene vloge v različnih panogah. S poudarkom na razvijanju kritičnega razmišljanja, reševanju problemov in komunikacijskih spretnosti,  program nudi orodja, ki jih potrebujete za uspeh v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Razvili boste poslovne in upravljavske kompetence, ki jih potrebujete za uspešno kariero tako v domačih kot tujih poslovnih sistemih ali pri ustanavljanju lastnega podjetja. Vi ste nova generacija poslovnih strokovnjakov, ki bo vodila prihodnost mednarodnih podjetij in organizacij.

Ena od ključnih prednosti programa je njegov poudarek na izkustvenem učenju. Imeli boste priložnost delati na realnih projektih in študijah primerov, kar vam bo dalo praktične izkušnje in vas pripravilo na izzive v prihodnji karieri. Prav tako boste sodelovali s priznani in vodilni strokovnjaki na tem področju, vključno z našimi predavatelji, ki prihajajo iz poslovnega sveta  in gostujočimi govorci, ki zagotavljajo dragocene vpoglede in nasvete.

Ne samo, da boste tekom študija soočeni z realnimi poslovnimi situacijami, tudi prakso in del študijskega programa boste lahko opravljali v tujini, izkoristili učno okolje in programske vsebine, ki vam bodo dale mednarodni in globalni pogled. Program Management ponuja znanje in spretnosti za uresničitev vaših idej za začetek ali nadaljevanje vašega poslovnega potovanja. Pomagali vam bomo razviti resnično podjetniško miselnost in vas vodili v procesu uspešnega uvajanja vaših poslovnih idej v realno okolje.

Študij je osredotočen tudi na izgradnjo mehkih veščin, ki so bistvene za uspešno vodenje in upravljanje.

Do konca programa boste dobro pripravljeni na managersko kariero, vključno z vlogami v financah, trženju, razvoju zaposlenih itd. Imeli boste veščine in znanja, ki jih potrebujete za vodenje ekip, sprejemanje strateških odločitev in zagotavljanje poslovne uspešnosti.

Naj se vaše poslovno potovanje začne zdaj!

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomant managementa (VS) / Diplomantka managementa (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

 3 leta

Kaj boste pridobili

Spretnosti in znanja, ključna za poslovni uspeh

S študijem menedžmenta boste pridobili široko paleto veščin, po katerih delodajalci po vsem svetu zelo povprašujejo. Naučili se boste kritično razmišljati, učinkovito komunicirati in sprejemati strateške odločitve, ki spodbujajo poslovni uspeh. Razvili boste veščine finančnega upravljanja, strateškega in kritičnega razmišljanja, vodenja projektov in reševanja problemov ter pridobili poglobljeno razumevanje etičnih vidikov, vključenih v poslovno odločanje.

Toda program Management je več kot le seznam spretnosti in znanja. Je priložnost, da postanete najboljša različica samega sebe, da postanete vodja, ki ga spoštujejo, občudujejo in je sposoben spodbuditi pozitivne spremembe. Z izkustvenim učenjem in sodelovanjem z izkušenimi strokovnjaki boste razvili svoj vodstveni potencial ter odkrili svoje edinstvene prednosti in talente.

Ne nazadnje je diplomski program managementa več kot le pridobitev diplome. Pridružite se nam, in se podajte na transformativno potovanje, ki bo sprostilo vaš potencial za odličnost vodenja. Zagotavljamo znanje in veščine, ki jih potrebujete, da postanete uspešen vodja v današnjem hitrem poslovnem svetu. Gre za to, da postanete vodja, ki lahko navdihuje druge, rešuje zapletene probleme in spodbuja poslovni uspeh.

Če ste torej pripravljeni sprostiti svoj potencial za uspeh, se nam pridružite in spoznajte moč managementa.


Pridobljeno znanje je tudi trden temelj za morebitno nadaljevanje študija na katerem koli primerljivem programu 2. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Management

Po uspešnem zaključku tega programa bo diplomant sposoben:

 • analizirati različne organizacijske kulture in kritično razpravljati o vplivu teh kultur na uspešnost zaposlenih, izkušnje porabnikov in poslovne rezultate,
 • razumeti in upoštevati interese, potrebe in cilje drugih, razumeti neverbalno vedenje, razpoloženje in občutke drugih, prepoznavati, kaj motivira ljudi, njihove prednosti in slabosti ter razumevati vzroke za različno vedenje ljudi,
 • motivirati, koordinirati, voditi, komunicirati z zaposlenimi in reševati kompleksne probleme,
 • delati skupaj (v skupini in/ali teamu) in dosegati zastavljene cilje s pomočjo ali prek drugih tako v domačem kot tudi v mednarodnem in medkulturnem okolju,
 • uporabiti vrsto medosebnih spretnosti, ki vodijo in vplivajo na druge v mednarodnem delovnem okolju, vključno z upravljanjem konfliktnih situacij,
 • strateško razmišljati,
 • pokazati kritično znanje o dejavnikih, ki spodbujajo delovna okolja oblikovanje ustvarjalnih in inovativnih rešitev za organizacijske ali porabniške težave,
 • sprejemati izzive in odgovornost ter sposobnost doseganja ciljev,
 • oblikovati dolgoročne cilje, postavljati strategije za doseganje ciljev in izbrati ustrezne postopke in procese za dosego ciljev,
 • avtonomno sprejemati poslovne odločitve in določati prioritete,
 • avtonomno iskati in pridobivati strokovno znanje in njegove integracije z že obstoječim znanjem,
 • ravnati etično in moralno odgovorno v vsaki poslovni situaciji.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili maturo ali
 • opravili poklicno maturo ali
 • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, vam VŠPV lahko prizna praktično izobraževanje v obsegu 9 kreditnih točk (ECTS).

Preverite priznavanje znanj!

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 20. februarja 2024 do 27. avgusta 2024.

Rok za drugo prijavo je od 28. avgusta 2024 do 30. septembra 2024.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom in enakovredno mobilno identiteto sms PASS preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca. Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: Pridite k nam na kavo in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.

Če boste prijavo izpolnjevali sami in imeli kakšno vprašanje, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za vas smo dosegljivi na 01 2444 214 ali 01 2444 227 vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli
za poslovne vede?

 • Praksa podpira teorijo: teoretska znanja nadgrajujemo z resničnimi, aktualnimi primeri iz prakse in tako študente opremimo z interdisciplinarnimi uporabnimi znanji in izkušnjami;
 • Znanje za uspeh: naši študijski programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse. Programe neprestano usklajujemo s potrebami trga dela, da zagotavljamo čim boljšo zaposljivost naših diplomantov;
 • Prijazen način študija: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure. Udeležite se jih lahko na šoli ali online iz udobnega naslanjača; 
 • Učite se od najboljših: znanje podajajo priznani strokovnjaki iz prakse;
 • Tu smo za vas: prijaznost je naša osrednja vrednota in obljuba, ki nas vodi v odnosih s študenti, predavatelji in zaposlenimi. Oseben pristop, neprestana podpora in dostopnost strokovnih delavcev šole so ključ do prijetne izkušnje študija pri nas.

 

Predmetnik Management

1. LETNIK

TEMELJI MIKRO IN MAKRO EKONOMIJE (8 KT)
Študentje pridobijo splošno in pregledno znanje o temeljih gospodarjenja v gospodarskem procesu, proizvodnji, delitvi, menjavi in potrošnji, razumejo ekonomske probleme družbe, posameznika, z blagovnim gospodarstvom, teorijo produkcije, vlogo države, razdelitvijo ustvarjenega dogodka ter ekonomskimi problemi sodobnih gospodarstev.
POSLOVNA MATEMATIKA S STATISTIKO (7 KT)
Predmet je namenjen  vključevanju matematičnih in statističnih metod v poslovodenje. Po končanem predmetu so študenti sposobni izkazati razumevanje tehnik statističnega razmišljanja in analize podatkov za odločanje v negotovosti in uporabljati statistične tehnike za nabore podatkov in pravilno interpretirali rezultate. Študenti bodo sposobni analizirati in uporabiti računalniško generirane statistične rezultate za reševanje poslovnih problemov.
POSLOVNA INFORMATIKA (8 KT)
Cilj predmeta je razumevanje strateške vloge informatike v sodobnem poslovanju organizacij ter uspešno reševanje izzivov pri načrtovanju in upravljanju informatizacije internih procesov ter pri med organizacijskem poslovanju.
POSLOVNO PRAVO (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil, da spoznajo bistvo slovenskega prava, pri čemer bodo poudarjena pravna področja, ki jih morajo poznati tudi ne-pravniki kot bodoči managerji. Predmet bo predstavil slovenski pravni sistem, različne vire prava in kako jih sami poiščemo, pravo EU in razmerje do nacionalnega prava. Po uspešno zaključenem predmetu bodo študentje sposobni v konkretnih primerih prepoznati kršitve predpisov in področje prava, v katerega kršeno pravilo spada. Pridobljeno znanje bodo lahko uporabili v praksi, saj bodo sposobni oceniti potencialne pravne pasti poslovnih razmerij, v katerih se bodo znašli. Med ključne prenosljive spretnosti pa lahko prištejemo tudi sposobnost ukrepanja v teh primerih, saj bodo opremljeni s poznavanjem načinov za mirno reševanje sporov in sodno pravno varstvo.
POSLOVNA ANGLEŠČINA 1 (7 KT)
Predmet bo omogočil študentom razumeti in znati uporabljati angleško poslovno terminologijo in besedišče poslovnega angleškega jezika; uporabljati jezik stroke na ožjem izbranem področju; govoriti v različnih poslovnih kontekstih in jasno izražati svoje mnenje; kritično spremljati in reflektirati aktualna dogajanja in kritično ovrednotiti različne komunikacijske situacije in izkušnje ter prenesti pridobljene spretnosti na druge strokovne discipline in jih povezati zlasti s področjem managementa.
TEMELJI MANAGEMENTA (8 KT)
Cilj predmeta je razviti teoretična in praktična znanja s področja procesa managementa – temeljnih managerskih funkcij managementa: planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v sodobni organizaciji ter znanja nadgraditi z aplikacijo na praktičnih primerih. Prek študije primerov, seminarjev, domačih nalog in dela v skupinah je cilj preučiti naloge managementa za doseganje visokih rezultatov, ki se odražajo v uresničevanju ciljev organizacije, z izrabo resursov na učinkovit in uspešen način.
RAČUNOVODSTVO ZA MANAGERJE (7 KT)
Predmet bo omogočil študentom razumevanje vsebinskih razlik posameznih sestavin računovodstva v povezavi z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju, obvladovanje kalkulacijskih metod in sposobnost sestavljanja kalkulacij, sposobnost oblikovanja računovodskih predračunov in obračunov za potrebe nadziranja računovodstva odgovornosti, poznavanje informacijske dimenzije posameznih ekonomskih kategorij, poznavanje in razumevanje sistema oblikovanja poslovnih odločitev v podjetju s sposobnostjo pridobivanja in izbora potrebnih računovodskih informacij za oblikovanje različice poslovne odločitve in fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
UVOD V POSLOVNE FINANCE (8 KT)
Predmet obravnava  osnove poslovnih financ in finančnega managementa, vrednost denarja z vidika časa, lastništva in naložb, finančne trge, finančne inštitucije in finančne inštrumente, finančno analizo poslovanja in boniteta poslovanja, denarni tok, vrste lastnih virov financiranj, vrste zunanjih virov financiranja, različne oblike zavarovanja terjatev in obveznosti, stroške kapitala in zadolženosti, finančne kazalnike (EVA, EBIT, EBITDA, NOPAT, obratni kapital, profitna marža, ROA, ROE, ROI) ter ekonomsko upravičenost naložb v investicije s pomočjo ekonomskih metod z vidika poslovnega izida in denarnega toka.

2. LETNIK

EKONOMIKA PODJETJA (8 KT)
Po končanem predmetu študent pozna in razume delovanja podjetja in drugih organizacij, samostojno uporablja osnovno znanje in  praktične pristope za ekonomsko in operativno delovanje podjetja, potrebno za doseganje učinkovitosti in uspešnosti podjetja, uporablja osnovno znanje za obvladovanje poslovnih  procesov  z vidika odzivanja na spremembe v okolju in praktične pristope  gospodarjenja s prvinami poslovnega procesa, uporablja ključne kazalnike za merjenje uspešnosti in fleksibilno uporablja pridobljeno znanje v praksi, kot ekonomist pri gospodarjenju podjetja.
TRŽENJSKO UPRAVLJANJE (8 KT)
Namen predmeta je vzpostaviti razumevanje marketinga in razumeti, kako gospodarstva, politični sistemi, kulture in trgovina vplivajo na okolje, v katerem morajo podjetja uspeti s tržnimi programi, razviti analitična orodja za proučevanje in analiziranje razmer na izbranih trgih in se naučiti osnov za razvoj in ohranjanje globalnih marketinških aktivnosti. Predmet zagotovi temeljno razumevanje trženja in krepi osveščenost študentov in spoštovanje globalnih vprašanj ter vse večji pomen in zapletenost mednarodnih marketinških izzivov in priložnosti. Obravnavani so koncepti, strategije in prakse, ki se nanašajo na načrtovanje, izvajanje in upravljanje marketinga.
MANAGEMENT STORITEV (7 KT)
Ta predmet uči managerje učinkovito in uspešno ustvarjati vrednost. Obsega koncepte in metode v storitvenem managementu  ter njihovo uporabnost v podjetjih, ki se srečujejo z izzivi pri ponudbi storitev v domačem in mednarodnem prostoru.
PODJETNIŠTVO (7 KT)
Namen predmeta je spoznati osnovne podjetniške koncepte in aktivnosti, ki jih izvajajo podjetniki in razumeti vlogo podjetništva in podjetnikov ustanoviteljev v nacionalnem gospodarstvu. Seznaniti se s procesom in postopki planiranja novega podjetja in to aplicirati na konkretnem primeru. Razvijati in preverjati podjetniške priložnosti ter obvladovati metodologijo razvijanja rešitev, tržne raziskave, preverjanja ekonomike in izdelati poslovni načrt, uporaben za pridobivanje sredstev, graditev podjetniške skupine in nadzor doseganja zastavljenih ciljev.
MANAGEMENT INOVACIJ (8 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo najsodobnejše pristope v managementu, ki veljajo za odgovore na potrebe vodenja in upravljanja v sodobnem času. Poudarek je na upravljanju inovacij in inovacijskih procesov ter razvoju poslovnih modelov, pri čemer odločitve slonijo na inovativnosti, konkurenčnosti, zagotavljanju vrednosti za potrošnike, družbeni odgovornosti in načelih etike.
MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV (7 KT)
Po končanem predmetu študent učinkovito uporablja temeljna znanja za upravljanje poslovnih procesov in razume pomen procesno  usmerjene organizacije. Kritično uporablja znanja o konceptih poslovnih procesov in pozna zasnove procesne organizacije ter reflektira in kritično ovrednoti pristope, modele  za kakovostno obvladovanje poslovnih procesov in simulacijo poslovnih procesov. Zna pripraviti analizo in načrtovanje poslovnih procesov, uporablja temeljna znanja o tehnologijah za upravljanje poslovnih procesov /arhitekturah delovnega toka. Razume vlogo, pomen, učinke avtomatizacije  in informatizacije poslovnih procesov in zna oceniti tveganja in pripraviti ukrepe za varnost informatiziranih poslovnih procesov.
RAZVOJ ZAPOSLENIH (8 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo etična in moralna izhodišča dela z ljudmi in strateško vlogo upravljanja zaposlenih kot dejavnika uspešnosti. Soočijo se z izzivi in potenciali posameznika v današnjem poslovnem svetu, spoznajo pomen usklajevanje in poravnave osebnih in korporativnih ciljev, življenjski cikel zaposlenega (privabljanje, izbiranje, uvajanje zadrževanje in odpuščanje zaposlenih), usposabljanje in razvoj, karierne poti in stranpoti ter kako omogočati in spodbujati delovno uspešnost (motivacija in nagrajevanje). Predmet se dotakne tudi pravnega in organizacijskega pogleda na razvoj zaposlenih ter trendov in izzivov pri razvoju zaposlenih v prihodnje.
IZBIRNI PREDMET 1 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.

3. LETNIK

STRATEŠKI MANAGEMENT (8 KT)
Po končanem predmetu študent zna uporabljati znanja managementa v praksi pri snovanju strateških ciljev,  analizira in kritično vrednoti stanje organizacije z uporabo ustreznega orodja, zna izbrati ustrezne strategije za dosego postavljenih ciljev organizacije, uporablja znanje strateškega načrtovanja za oblikovanje poslovnih odločitev in razume načela upravljanja učinkovitosti in tveganj.
ANALIZA POSLOVANJA (8 KT)
Pri predmetu študent pridobiti znanja, ki so potrebna za celovito analizo poslovanja podjetij in drugih organizacij ter jih zna povezati s predhodno pridobljenimi znanji pri temeljnih funkcijskih in metodoloških predmetih. Spoznati pomen logičnega razmišljanja in analitičnega pristopa za potrebe poslovne analize. Samostojno uporablja ustrezne analitične pristope in orodja za konkretno analizo poslovanja. Usposobi se za ugotavljanje problemskih stanj v organizacijah ter za oblikovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za izboljšanje poslovanja. Zna izdelati celovito oceno stanja v posameznih delih organizacije in v organizaciji kot celoti s pomočjo primerjav v času, prostoru in dejanskih poslovnih dosežkov z načrtovanimi. Razvije veščino priprave analitičnih poročil prilagojenih glede na namen in potrebe posameznih uporabnikov.
PROJEKTNO VODENJE (7 KT)
Predmet se intenzivno ukvarja z vodenjem projektov in vsem, kar sodi k temu. V vsakdanjem in poklicnem življenju se kar naprej srečujemo s projekti – nalogami in dejavnostmi, ki imajo točno določene cilje in se ne ponavljajo v vnaprej določenem ritmu. Tekom izvedbe predmeta, bodo študenti spoznali, koliko že vedo o upravljanju in vodenju projektov, le da tega znanja in teh izkušenj niso sistematično dojemali.
BI ANALITIKA ZA MANAGERJE (7 KT)
Cilj predmeta je podati široko znanje o poslovni inteligenci za potrebe poslovnega odločanja in predstaviti temeljna področja poslovne inteligence in poslovne analitike in ustrezna orodja za vizualizacijo informacij. Ključna kompetenca, ki jo študenti razvijejo pri tem predmetu je sposobnost uvajanja in izpeljave BI v poslovno okolje.
IZBIRNI PREDMET 2 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  (9 KT)
Študent spozna delo v praksi, v konkretnem delovnem oziroma poslovnem okolju. Razume povezanost različnih strokovnih znanj in poslovnih procesov in zna v praksi opredeliti problem z različnih vidikov, postaviti cilje ter izbrati, načrtovati in izvesti integralne postopke za doseganje ciljev glede na tekočo problematiko. Postopke izvaja v skladu z zakonodajo, standardi kakovosti in moralno-etičnimi načeli. Utrdi sposobnost povezovanja znanj, iskanja virov in celostnega pristopa k reševanju profesionalne problematike. Formira profesionalna stališča. Zna kritično ovrednotiti in zagovarjati svoje delo.
DIPLOMSKA NALOGA ali IZBIRNI PREDMET (7 KT)
Diplomsko delo je pisni izdelek študenta, ki je napisano po pravilih za pisanje strokovnih ali znanstveno raziskovalnih poročil. V njem študent prikaže sposobnost sistemskega pristopa in problemsko obravnavane teme diplomskega dela. Študent pokaže sposobnost interdisciplinarnega pristopa obravnavanja poslovnega problema z uporabo znanj in veščin s področja managementa. Prikaže sposobnost celovitega razvojnega urejanja proučevane problematike. Namesto z diplomskim delom lahko na VŠPV naziv diplomant managementa pridobite tudi z dodatnim izbirnim predmetom.

IZBIRNI PREDMETI

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (7 KT)
Ta predmet bo omogočil študentom razumeti pomen komuniciranja in razviti sposobnost odreagiranja v različnih nepredvidljivih poslovnih situacijah, razviti sposobnost razumevanja poslovne korespondence v (ne)standardni poslovni angleščini, uporabljati pridobljeno znanje pri procesih pisnega in verbalnega komuniciranja in pri vodenju poslovnih pogovorov, sestankov, razprav in dogovarjanj, proaktivno in kritično spremljati in reflektirati aktualno dogajanje, izražati svoje poglede in argumente o določeni poslovni tematiki v poslovni angleščini, prenesti pridobljene spretnosti pri jezikovnem izobraževanju na druge strokovne discipline in jih povezati zlasti s področjem managementa, ter poznati in razumeti umeščenost svojega strokovnega področja v širše družbene, kulturne in vrednostne kontekste ter z refleksijo teh kontekstov oblikovati intelektualno aktiven in profiliran odnos do sveta.
MANAGEMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJ (7 KT)
Predmet študenta seznani z razlikami med managementom profitnih in neprofitnih organizacij, vrstami neprofitnih organizacij, s specifikami upravljanja neprofitnih organizacij in njihovo vlogo v družbi, s posebnostmi neprofitnih organizacij, njihovimi udeleženci, politiko delovanja, potrebam po strateškem načrtovanju in načini financiranja ter s teoretičnimi in praktičnimi izhodišči marketinga v neprofitnih organizacijah.
ORGANIZACIJA POSLOVANJA IN KAKOVOST (7 KT)
Predmet se osredotoča na razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost uvajanja organizacijskih sprememb ter razumevanje vloge nekaterih pristopov managementa kakovosti pri tem, na aktivno in kritično spremljanje in odzivanje na aktualno dogajanje na področju organizacije poslovanja in podpore s pristopi managementa kakovosti v povezavi z drugimi predmeti: poznavanje, razumevanje in odzivanje na kompleksnost strokovnih in družbenih nalog zaposlenih pri organizaciji in izboljševanju učinkovitosti poslovanja s  pristopi managementa kakovosti.
MANAGEMENT ZNANJA (7 KT)
Študentje razumejo interdisciplinarnost področja ter   pomen, namen in možnosti ravnanja z znanjem. Pojasnijo pomen razvoja človeških virov in organizacijskega učenja za strokovni razvoj posameznika in razvoj organizacije. Primerjajo različne modele ravnanja z znanjem, kakor tudi tehnologije in orodja, ki vzpodbujajo organizacijsko učenje in ravnanje z znanjem ter obravnavajo družbene učinke stalnega učenja. Pojasnijo pomen zajema znanja, prenosa znanja in s tem povezanih procesov v organizaciji.
VEŠČINE VODENJA (7 KT)
Temeljni cilj predmeta je postaviti temelje za kakovostno vodenje sebe in svojih sodelavcev s poznavanjem različnih vodstvenih stilov in zavedanja o pomenu čustvene inteligence na delovnem mestu. Ključne kompetence, ki jih študent razvije pri predmetu so: sprejemanje raznolikosti, komunikacijske sposobnosti, čustvena inteligenca, osebnostne spretnosti, sposobnost spremeniti odnos do sebe in drugih s pomočjo ravnanja s čustvi, občutljivost za ljudi, usmerjanje razmerji med njimi ter razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v delovnem okolju.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (7 KT)
Po končanem predmetu študent razume specifiko področja, tj. ključne koncepte in modele e-poslovanja, principe delovanja različnih zalednih tehnologij, kot so npr. internet, svetovni splet, e-tržnice, elektronska izmenjava podatkov, varnostne tehnologije,  potrebo po celostni obravnavi pri izgradnji in upravljanju uspešnega sistema za e-poslovanje, potrebo po povezanosti med ustreznimi tehnološkimi rešitvami ter organizacijskimi in poslovnimi prijemi ter potrebo po kontinuiranem procesu za upravljanje sistema e-poslovanja.
MEDNARODNO POSLOVANJE (7 KT)
Po končanem predmetu študent prepozna kulturne različnosti v mednarodnem okolju in uporablja različne vire informacij za kritično sprejemanje poslovnih odločitev. Analizira in interpretira podatke ter kritično ocenjuje tveganja v mednarodnem poslovanju. Zna izbrati ustrezno obliko financiranja mednarodnega posla in uporabljati INCOTERMS klavzule, ob tem da razlikuje med različnimi pogajalskimi stili in se je sposoben soočati z izzivi v mednarodnem poslovnem okolju, ki so posledica medkulturnih razlik.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (7 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo različne  oblike komuniciranja v poslovnem svetu in z različnimi javnostmi. Z vajo pridobijo prakso in samozavest pri komuniciranju. Znajo praktično uporabljati najpomembnejše tehnike sporočanja na konkretnih primerih iz bodoče prakse. Dobijo sposobnost kritične presoje uporabnosti metod in tehnik sporočanja v različnih realnih življenjskih situacijah in se usposobijo za pisno in govorno sporazumevanje v knjižnem jeziku ter obvladajo različne vrste pisne komunikacije. Zavejo se pomena internega komuniciranja in so usposobljeni za sodelovanje s strokovnjaki sodelavci. Pri komuniciranju upoštevajo medkulturne razlike in poslovni bonton.
ORGANIZACIJSKO VEDENJE (7 KT)
Cilj predmeta je razumeti organizacijske procese ter vlogo posameznika (njegovih individualnih lastnosti) in skupin v teh procesih, razviti celovit pogled na povezanost in prepletenost različnih dejavnikov in procesov organizacijskega vedenja, razumeti pomen dejavnikov organizacijskega vedenja, načel in metod, ki so pomembni za uspešno delovanje in razvoj organizacij, pridobiti sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj na reševanje praktičnih primerov in pripravo strategij odzivanja in razviti zmožnost kritičnega odnosa do teoretskih izhodišč, njihove medsebojne prepletenosti.
MANAGEMENT PRODAJE (7 KT)
Študenti so po zaključenem predmetu sposobni povezovati prodajne in trženjske cilje, uporabljati osnovne koncepte, procese in metode managementa prodaje v okviru menjalnih procesov izdelkov in storitev, na domačih in tujih trgih, oceniti velikost trga in določiti prodajne kvote, organizirati prodajo po prodajnih območjih in po prodajalcih in znati uspešno nastopati v različnih stopnjah prodajnega procesa z upoštevanjem medkulturne dimenzije.
TRAJNOSTNO PODJETNIŠKO POSLOVANJE  (7 KT)
Predmet poudarja pomen trajnostnega delovanja v sodobnem poslovnem okolju. Študentje bodo razvijali razumevanje ključnih konceptov trajnosti, vključno z ESG, SDG in krožno ekonomijo. Poleg tega bodo spoznali mednarodne dogovore in zakonodajo, ki vplivajo na trajnostne prakse. Predmet prav tako obravnava procese oblikovanja trajnostnih strategij in poslovnih modelov ter poudarja pomembnost merjenja in poročanja o trajnostnem učinku organizacij. Študentje bodo razvijali kompetence za analitično ocenjevanje trajnostnih vidikov poslovanja, za vodenje organizacij v skladu s trajnostnimi načeli in sledenje trajnostnemu napredku.
KARIERNA ORIENTACIJA (7 KT)
Predmet je oblikovan tako, da bo študenti preko udeležbe na različnih delavnicah razvili avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, samoevalviranje in se usposobili za raziskovanje, poročanje in vrednotenje v sklopu kariernega razvoja; razvili kritične in samokritične presoje, empatije, medkulturne občutljivosti, odprtost za ljudi in različne socialne situacije ter dodatno razvili komunikacijske spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; poleg tega bodo študenti razvili sposobnost za upravljanje s časom, samopripravo, samokontrolo in načrtovanje, razvoj odgovornosti in zmožnosti fleksibilne uporabe znanja v praksi; obvladanje temeljnega znanja, usvojenega pri obveznih predmetih, pri lastnem načrtovanju kariere in kritičnem vrednotenju v sklopu izbranih problemskih nalog in ne nazadnje tudi zmožnost samoizobraževanja in organiziranja aktivnega in samostojnega dela.

 

Šolnina

Na B2 VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 205 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na B2 VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic! 

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro:

 • Ljubljana | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas