Raziskovalno delo

 

Raziskovalno
delo

Aktivno vključevanje študentov v raziskovalno delo predavateljev.

 

 

Raziskovalno delo

Projekti in raziskave v letu 2018/2019

1st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM of INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION
ISIEME, 2019

Izvajalci: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, LITHUANIAN INSTITUTE OF AGRARIAN ECONOMICS IN VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

V mesecu septembru smo v sodelovanju z VGTU iz Litve organizirali simpozij, na katerem so sodelovali raziskovalci iz Bolgarije, Litve, Ukrajine in Poljske.

ZBORNIK ISIEME, 2019

V mesecu maju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom: Sustainable development under the conditions of european integration.

Monografija je izšla v dveh delih.

Sustainable development under the conditions of European integration Part I

Sustainable development under the conditions of European integration Part II

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Vsebina: Uvodna tema mednarodne konference o managementu in ekonomiji je bila namenjena razpravi o pomenu etike v poslovnem svetu. Okroglo mizo je vodil predsednik komisije za znanstveno raziskovalno delo na VŠPV, dr. Jani Toroš. Z nami so bili ugledni gostje:

  • Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika
  • Prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta in vodja raziskovalnih programov na INR
  • Jure Apih, publicist in nekdanji predsednik uprave časopisne hiše Delo
  • Dušan Snoj, nekdanji urednik edicij Gospodarskega vestnika in nekdanji ambasador v Rusiji

Kaj sploh je etika in kako jo razumemo? Ali imamo v času šolanja in pridobivanja življenjskih izkušenj dovolj formalnih in neformalnih priložnosti spoznati ta pomemben družbeni okvir? Ali smo ga uspeli osvojiti in ga tudi uporabljamo? Posnetek okrogle mize si lahko pogledate tukaj.
V predstavitvenem delu konferenčnih prispevkov smo se osredotočili na raziskovalne, praktične in teoretične perspektive managementa. Dodana vrednost konference je bila izmenjava izkušenj med posamezniki ter predstavitev dobrih praks obravnavanega področja. Konferenco smo zaključili z bogato bero novih znanj in spoznanj.

Zbornik EECME

 

Raba družbenih medijev v tržni praksi zasebnih izobraževalnih organizacij

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Demografske spremembe in širjenje družbenih medijev so zahtevale spremembe pri oblikovanju komunikacijskih strategij za privabljanje potencialnih porabnikov tudi v izobraževalnih institucijah.
Problem obravnavan v tej raziskavi je dejansko potreba po globljem razumevanju uporabe družbenih medijev za učinkovitejše trženje izobraževalnih storitev in uspešnejše privabljanje udeležencev izobraževanja. Namen raziskave je ugotoviti, katere ovire pri implementaciji trženja na družbenih omrežjih morajo zasebne visokošolske ustanove preseči, da bodo uspešno implementirale trženjske strategije na družbenih omrežjih in s tem povečale svojo konkurenčnost?

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, študenti študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Razumevanje dejavnikov, ki povzročajo vpliv otrok v procesu nakupnega odločanja staršev

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partnerji: Episcenter, raziskovalne agencija – Igor Oman, Ljubljanske mlekarne – mag. Tina Kumelj

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti v kakšnem obsegu otroci vplivajo na porabo staršev in ali vpliv otrok temelji na določenih demografskih značilnostih.
Kljub temu, da so predhodne raziskave pokazale, da imajo otroci velik vpliv na nakupne odločitve staršev, je za boljše razumevanje vedenja porabnikov potrebno kritično preučiti dejavnike, ki prispevajo k temu vplivu.
Zato je projekt usmerjen v pregled demografskih karakteristik z namenom ugotoviti, ali so te karakteristike povezane z vplivom otrok na nakupne odločitve staršev, kot recimo, ali mlajši starši pogosteje kot starejši starši podležejo vplivu otrok pri nakupnih odločitvah. Med demografske karakteristike vključujemo a) socialno-ekonomski status, b) stopnja izobrazbe staršev, c) spol otroka in d) starost otroka.
Rezultati raziskave lahko služijo vodjem trženja pri razvijanju ciljno usmerjenih oglasnih akcij. Prav tako rezultati raziskave omogočajo razumevaje vpliva otrok na različne skupine staršev, s čimer lahko organizacije razvijajo proizvode namenjene specifičnim trgom.
Raziskava je bogat prispevek k obstoječi literaturi s področja marketinga, ki se nanaša na vpliv otrok pri nakupnih odločitvah staršev.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Jani Toroš, študenti študijskega programa Marketing Management

Optimalno delovanje zavoda Neptun – študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)

Zavod Neptun Int, zavod za pomorstvo je zasebni zavod, ustanovljen z namenom delovanja v javnem interesu na področjih pomorstva, Pomorstvo je zelo široka panoga, ki vključuje množico deležnikov, tako na domačem kot na svetovnem tržišču, vendar nekateri ne znajo, nočejo, ne zmorejo ali celo ne smejo sodelovati v javnem interesu. Tako je na primer področje pomorske slovenščine, s katero se ukvarjajo zagrizeni posamezniki, nobena inštitucija pa se noče potruditi, da bi te strokovnjake in njihove izsledke zbrala skupaj. Nadalje vsi opažamo, da je zanimanje za pomorske poklice v upadu, vendar nihče ničesar ne naredi. Zavod ima še več idej, zato bo s pomočjo projekta te ideje oživil in jih s pomočjo sredstev na raznih razpisih tudi uresničil. Končni cilj projekta bo boljše poslovanje zavoda, pridobljeno znanje pa bo koristilo tudi študentom, posebej če bodo po študiju delovali v kakšnem zavodu in bodo z znanjem s tega projekta bolj usposobljeni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij.

Pedagoški mentor: doc. dr. Julija Lapuh Bele

Študenti: VŠPV, MLC fakulteta Ljubljana, UL FF, UL FTP, UP FTŠ

Projekti in raziskave v letu 2017/2018

Grajenje kulture coachinga

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Razvoj vodij in vodstvenih sposobnosti v kontekstu nove kulture in coachinga. Nove zahteve okolja, potrebne smeri razvoja vodje in s tem povezane podrobnosti glede obvladovanja petih ključnih vlog managerja. Prikaz vloge coachinga: na kaj se osredotoča, zakaj in na kakšen način. Zakaj je razvoj voditeljstva s pomočjo coachinga učinkovit in čedalje bolj zaželen. Vodja in njegov coach skupaj obvladujeta osebne, organizacijske in družbene spremembe pri čemer ima coach pod kontrolo svoje metode za vnaprej dogovorjene cilje coachinga. Pri tem so še posebej pomembne metode coacha in njegovo delo kot nadgradnja »varovančevega« znanja, osebnosti in veščin, s katerimi varovanec obvladuje obstoječe aktivnosti.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher

Kompetence prodajnikov in vpliv na uspešnost poslovanja

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina:

  • analiza delovnih kompetenc idealnega prodajnika
  • analiza odvisnosti uspešnosti podjetja od kompetenc
  • analiza potreb podjetij in prodajnih ekip
  • analiza tehnoloških produktov na področju prodaje

Sodelujoči na strani VŠPV: mag. Janez Kolar, dr. Lidija Weis

Analiza zrelosti uvedbe procesnega pristopa v certificiranih podjetjih po standardu ISO 9001

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede, SIQ Ljubljana in Alzit d.o.o.

Vsebina: Sistem kakovosti ISO 9001 in uporaba informacijske tehnologije

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Analiza razvoja standarda ISO 9001 in njegove uporabe preko spremljanja odzivov uporabnikov v družbenih medijih

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Alzit d.o.o.

Vsebina: Namen projekta je bil dobiti širšo sliko o mnenju uporabnikov o spremembah standarda ISO 9001 z izdajo 2015 – v študijske namene in za uporabo v praksi

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Vloga družbenih medijev v tržni praksi izobraževalnih organizacij in njihov vpliv na vedenje porabnikov v procesu nakupnega odločanja

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Arista plus d.o.o.

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri študenti v Sloveniji uporabljajo družbena omrežja kot vir informacij za odločanje, kateri samostojni visokošolski zavod v Sloveniji izbrati za nadaljevanje študija

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, doc. dr. Julija Lapuh Bele

Ekonomija zasnovana na neopredmetenih sredstvih in trgu dela

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Digitalizacija v poslu in ekonomiji, inovacije in digitalni marketing so prinesli tisočletne spremembe in novo dobo ekonomije, ki je zasnovana na neopredmetenem premoženju. V tem kontekstu neopredmetenih sredstev je treba gledati na družbo (Industry) 4.0, na posle, inovacije in zakonodajo, ki je povezana z ekonomijo in ekonomsko regulativo nasploh; v tem kontekstu je treba tudi gledati na družbene spremembe na trgu dela.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher