Management in informatika

Management
in informatika

Podjetja potrebujejo strokovnjake na vodstvenih položajih, ki bodo lahko učinkovito komunicirali z vsemi deležniki ob upoštevanju stalnih sprememb, ki jih večinoma nadzoruje razvoj novih tehnologij in digitalizacija.

 

 

Management in informatika

Opis programa

Podiplomski študij za razvojno usmerjene

Magisterij iz Managementa in informatike je na B2 Visoki šoli za poslovne vede zasnovan tako, da združuje

 • poznavanje sodobnih informacijskih tehnologij in storitev,
 • razumevanje in poznavanje poslovnih procesov,
 • razvoj vodstvenih sposobnosti, 
 • razvoj veščin za prepoznavanje inovacij,  
 • spremljanje novosti in iskanje novih poslovnih priložnosti. 

Študij, ki temelji na interdisciplinarni kombinaciji sodobnih poslovnih znanj in znanj s področja informatike, usposablja kadre, ki so sposobni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij. 

Prednosti

Osebni pristop
Majhne skupine
Mednarodno priznana diploma

Pridobljena izobrazba?

Magister poslovne informatike / Magistrica poslovne informatike
SOK: 8, EOK: 7, EOVK: 2

Trajanje študija?

2 leti

Kaj boste pridobili

Strokovnjaki za obvladovanje sprememb

Cilj magistrskega študija Management in informatika na VŠPV so diplomanti, ki s svojimi strokovnimi znanji in kompetencami razumejo in usmerjajo razvoj informacijske tehnologije, z njo povezanih storitev ter informacijsko podprtega izvajanja poslovnih procesov.

Študij vključuje tudi pridobitev kompetenc s področja strateškega načrtovanja in inovacijskega managementa. Z izbirnimi predmeti študentje poglabljajo specifična strokovna področja ali svoja strokovna znanja dopolnijo s širšim razumevanjem poslovnih in informacijskih področij.

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 3. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • končali študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (poslovne in upravne vede, družbene vede, tehnične vede ter računalništvo in informatika) ali

 • končali študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če boste pred vpisom izkazali temeljna znanja, ki so bistvena za nadaljevanje študija (znanja s področja poslovnih ved in informatike). V nasprotnem primeru vam študijska komisija določi obveznosti v obsegu do 10 KT, ki jih morate opraviti pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kako se vpisati?

Tudi če ste zamudili uradni vpis, se lahko pridružite letošnji generaciji vpisanih študentov.

Izpolnite informativno prijavo in poklicali vas bomo.

Omogočamo vam nemoten potek študija in opravljanje študijskih obveznosti, le pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta ne boste mogli koristiti.

Ne odlašajte na prihodnje leto, kar lahko naredite že letos.

Kako se vpisati v višješolski program Inženir informatike

Zakaj izbrati magistrski program na B2 Visoki šoli za poslovne vede?

 • Ker povečuje konkurenčnost vaših znanj in kompetenc. Usposobili se boste za vodilne kadre na področju tehnoloških rešitev ali marketinga.

 • Ker so programi nastali v sodelovanju z gospodarstvom. Delodajalci najbolj vedo, katera znanja so potrebna za uspešno delo v turbulentnem poslovnem okolju. 

 • Ker se povezuje z vašim dosedanjim znanjem ter obstoječim ali želenim delom. Sistem študija omogoča upoštevanje vaših delovnih področij. Sistem priznavanja prehodnih znanj vam zagotavlja, da ne študirate, kar že znate.

 • Ker ponuja prijazen čas in sistem predavanj. Študij poteka po sklopih. Sočasno poteka vedno le en predmet, predavanja so praviloma do 2-krat tedensko, od 17. do 20 ure.

 • Ker je študij elektronsko podprt. Po dogovoru lahko del študija in študijskih obveznosti opravite prek digitalnih kanalov. Na voljo sta vam študijski portal z e-učilnicami, forumi, vsemi študijskimi gradivi in mobilna aplikacija za opozorila na vse obveznosti in novosti.
 • Ker vas obravnavamo osebno. Med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti ste obravnavani osebno in imate podporo strokovnih sodelavcev šole, ki s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte. 

 

Predmetnik Management in informatika

1. LETNIK

POSLOVNA INFORMATIKA (Predmet izbran glede na predznanje; namenjen uravnavanju razlik v znanju) (7 KT)
Cilj predmeta je izenačenje predznanja in podajanje vsebin za delo na področju poslovne informatike. Študenti spoznajo vlogo poslovne informatike, informacijskih sistemov, informacijske tehnologije in računalniških omrežij. Pri predmetu se seznanijo s pojmom relacijskih podatkovnih baz.
ali  
IZBRANE TEME IZ ANALIZE EKONOMIKE POSLOVANJA (Predmet izbran glede na predznanje; namenjen uravnavanju razlik v znanju) (7 KT)
Študenti pri predmetu usvojijo osnovne pojme temeljnih ekonomskih kategorij, konceptov, načel in pravil, povezanih z delovanjem podjetja ter se naučijo uporabljati metode amortiziranja, kalkuliranja stroškov in prodajnih cen, presojanja poslovne uspešnosti podjetij in ekonomske upravičenosti naložb pri reševanju poslovnih problemov ob hkratnem prepoznavanju gospodarskih posledic poslovnih odločitev. Študenti razvijejo sposobnost samostojnega oblikovanja in uporabe merodajnih računovodskih informacij za določene vrste poslovnih odločitev. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve na področju poslovnih financ in splošnega managementa.
STRATEŠKO TRŽENJE (7 KT)
Cilj predmeta je razumeti ključne vidike strateškega trženja in spoznati pomen trženjske strategije, ki temelji na vrednosti za uporabnika ter pridobiti izkušnje v oblikovanju trženjskih strategij za podjetja, ki delujejo v dinamičnem globalnem okolju. Pri predmetu bodo na praktičnih primerih prikazani pristopi in orodja za učinkovito implementacijo strateškega trženja v podjetje.
STRATEŠKI MANAGEMENT (8 KT)
Študentje pri predmetu spoznajo sistem in koncept strateškega managementa, njegovo uporabo in izpeljavo. Razumejo v okolju Evropske unije pomen strateškega managementa za obstoj in konkurenčni razvoj, odnos med strateškim managementom in upravljanjem, pomen vzdržne rasti in družbene odgovornosti. Razumejo pomembne vsebine in tveganja ter spoznajo namen različnih in sistemskih vrst nadzora (revizije, evalvacije, monitoring). Osvojijo tudi znanje o strateškem managementu neprofitnih organizacij.
MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV (8 KT)
Študent bo pri predmetu pridobil teoretično znanje in praktične veščine s področja managementa poslovnih procesov, ki jih bo lahko uporabil pri analiziranju položaja v podjetju in pri aktivnem uveljavljanju sprememb v njem, uvedbe, prenove poslovnih procesov in priložnosti za izboljšave. S pridobljenim znanjem bo študent zmožen strokovno utemeljiti in dokazati, s katerimi ukrepi lahko določeno podjetje dosega višjo stroškovno učinkovitost.
INFORMATIKA V POSLOVNIH FINANCAH (7 KT)
Študentje po končanem predmetu razumejo interdisciplinarnost področja ter pomen, namen in možnosti uporabe računalništva in informatike v poslovnih financah in poslovni matematiki. Razumejo metode in znajo uporabljati računalniška orodja za obračun obresti, finančnih naložb (varčevanje, krediti, rente, vrednostni papirji), vrednotenja finančnih naložb. Poznajo tudi osnovna orodja za analizo poslovnih podatkov in podporo odločanju.
METODE RAZISKOVALNEGA DELA (7 KT)
Po končanem predmetu študenti znajo prepoznati in opredeliti raziskovalni problem ter načrtovati ustrezen raziskovalni pristop za rešitev problema; konkretizirati raziskovalni problem v kontekstu postavljanja ustreznih ciljev in hipotez; poznajo različne načine vzorčenja in razumejo prednosti in omejitve različnih vzorcev; znajo testirati hipoteze s pomočjo statističnega programa in interpretirati rezultate statističnega preverjanja hipotez in se ustrezno opredeliti glede potrditve/zavrnitve postavljenih hipotez ter pregledno prikazati dobljene rezultate in jih korektno interpretirati. Študenti razvijejo problemsko naravnano in analitično razmišljanje.
MANAGEMENT ODLOČITVENIH PROCESOV (8 KT)
Predvideni študijski rezultati predmeta so znanje in razumevanje osnovnih pojmov iz teorije odločanja, razumeti odločitveni proces in odločitveni problem, razviti sposobnost sistemskega pristopa k odločanju in sposobnost samostojno razčleniti odločitveni problem in zbrati ustrezne informacije za njegovo reševanje ob spoznavanju nekaterih metod za reševanje odločitvenih problemov. Študenti spoznajo nekatere metode modeliranja odločitvenega procesa in njihovo uporaba v poslovni praksi, ter zanjo oceniti vrste in kakovost odločitev, spoznajo metode in tehnike umetne inteligence ter njihovo uporabo v praksi.
MODELIRANJE, SIMULACIJA IN OPTIMIZACIJA (8 KT)
Namen predmeta je prikazati vlogo modeliranja in simulacije na področju managementa. Seznaniti študente z metodami in tehnikami modeliranja in njihov splošen zapis kot računalniški simulator. Pokazati področje njihove uporabe, koristnosti in pasti pri podpori poslovnim odločitvam. Validacija modela in interpretacija rezultatov.

2. LETNIK

E-STORITVE (8 KT)
Študent se bo v okviru predmeta usposobil, da proučuje, analizira in načrtuje priložnosti za pospešeno uvajanje e-storitev. Seznanjen bo s priložnostmi izrabljanja živih laboratorijev kot zamisli in organizacijskega mehanizma in bo pridobil izkušnje izzivov čezmejnega e-sodelovanja. Namen predmeta je z usmerjanimi poskusnimi rešitvami pridobiti praktično uporabne rezultate za ustvarjanje dodatnih in novih poslov z veliko stopnjo dodane vrednosti.
POSLOVNA INTELIGENCA (8 KT)
Osnovni cilj predmeta je razumeti mesto in vlogo poslovne inteligence v sodobnih informacijskih rešitvah. Po zaključku predmeta znajo študenti uporabiti tehnologije poslovne inteligence pri snovanju in razvoju informacijskih sistemov.
IZBIRNI PREDMET 1* (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov*.
RAZISKOVALNI PROJEKT (8 KT)
Študentje se v okviru raziskovalnega projekta naučijo pripraviti načrt manjše empirične raziskave in izpeljati raziskovalni projekt in interpretirati dobljene rezultate, pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah, pripraviti znanstveno raziskovalni članek za objavo v izbrani publikaciji in recenzirati članke drugih avtorjev.
IZBIRNI PREDMET 2 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
MAGISTRSKA NALOGA (12 KT)
Magistrsko delo je pisni izdelek študenta, ki je napisano po pravilih za pisanje strokovnih ali znanstveno raziskovalnih poročil. V njem študent prikaže sposobnost sistemskega pristopa in problemsko obravnavane teme magistrskega dela. Študent pokaže sposobnost interdisciplinarnega pristopa obravnavanja poslovnega problema z uporabo znanj in veščin s področja managementa in informatike. Prikaže sposobnost celovitega razvojnega urejanja proučevane problematike.

IZBIRNI PREDMETI

TRŽENJE STORITEV (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju nujnosti in zakonitosti menjalnih procesov, trženja in tržne naravnanosti za storitvene organizacije. Študenti po končanem predmetu znajo uporabljati trženjske koncepte, procese in metode trženja in trženjske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru menjalnih procesov storitev; znajo analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju trženja storitev.
MANAGEMENT KAKOVOSTI (6 KT)
Predvideni študijski rezultati predmeta so poznati namen, cilje in pričakovane učinke uvedbe sistemov managementa kakovosti, spoznati pomembne dejavnike za učinkovito uvedbo sistema managementa kakovosti v organizacijo ter poznavanje in razumevanje vloge in pomena kakovosti proizvodov in storitev v poslovnih odnosih. Študent je po končanem predmetu usposobljen za aktivno in kritično spremljanje in odzivanje na aktualno dogajanje na področju managementa kakovosti in poslovne odličnosti, ter pozna in razume umeščenost managementa kakovosti v širšem družbenem prostoru, še posebej na področju poslovne informatike.
POSLOVNO PRAVO (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju pomena korektnega udejanjanja ciljnosti gospodarskih subjektov v okvirih izvajanja pravnih poslov ob upoštevanju temeljnih načel poslovanja, zlasti načela vestnosti in poštenja. Študentje v okviru predmeta pridobijo strokovne podlage za razumevanje ratia legis veljavnih predpisov s področja poslovnega prava, kar jim bo omogočalo korektno odzivnost na probleme v zvezi s subjekti, s katerimi bodo stopali v poslovna razmerja.
UPRAVLJANJE INOVACIJ (6 KT)
Študentje spoznajo temeljne teorije inovacij, ki omogočajo kritično ovrednotenje poslovnega okolja in tehnologij za razvoj konkurenčnih inovacij in njihovo učinkovito uvedbo na trg. Pri tem prepoznajo priložnosti in tveganja in razumejo vlogo organizacijskih sprememb. Pri upravljanu inovacij znajo uporabiti agilne metode upravljanja in strateško planiranje. Razločijo med poslovnimi modeli uveljavljenih in novih start up podjetij.
STRATEŠKI PROJEKTNI MANAGEMENT (6 KT)
Študenti po končanem predmetu razumejo v okolju Evropske unije pomen strateškega projektnega managementa za obstoj in konkurenčni razvoj podjetja, nevladnih organizacij in javnega sektorja ter pomembne vsebine, tveganja in namen različnih projektov. Usvojijo znanje o strateškem projektnem managementu in spoznajo primere dobre prakse, kar vodi v končni rezultat, ki je priprava kakovostnega projekta iz prakse. Študenti obravnavajo različne teoretične koncepte, metodološke pristope in praktične primere, razumejo in znajo pridobljeno znanje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake strateškega projektnega managementa.
POSLOVNA DINAMIKA* (6 KT)
Študenti bodo pri predmetu poglobili znanje iz sistemske dinamike pri testiranju poslovne politike, zlasti pri predpostavki o obnašanju sistemov pri določenih strukturah in vrednostih parametrov. Pobliže se bodo seznanili z uporabo sistemske dinamike pri modeliranju poslovnih procesov in vplivu zakasnitve v povratni zanki na obnašanje sistema. Na ta način bodo usvojili metodo testiranja dinamične hipoteze pri načrtovanju poslovne politike. Študenti bodo obvladali osnovne koncepte sistemske dinamike, metode, tehnike in orodja za reševanje problemov.
VARNO E-POSLOVANJE* (6 KT)
Po zaključku predmeta študent razume izzive pri načrtovanju, izgradnji in vodenju sistemov za varno e-poslovanje, saj pozna ključne koncepte, modele in trende na področju e-poslovanja ter tehnologije in infrastrukturo, ki omogoča e-poslovanje, razume nevarnosti ter koncepte in tehnologije za zagotavljanje varnega e-poslovanja ter da varno e-poslovanje terja celostno obravnavo, vključujoč tehnološke, organizacijske, poslovne ter tudi širše etične, družbene in politične vidike.
TEHNOLOGIJE E-UČENJA* (6 KT)
Po uspešnem zaključku predmeta bo študent sposoben razumeti in uporabljati najbolj priljubljena komercialna in brezplačna orodja in sisteme za kreiranje različnih rešitev e-izobraževanja in e-učenja, določiti paleto storitev, potrebnih za e-izobraževanje in pripraviti kriterije za izbor najprimernejših produktov in učinkovito upravljati z e-učnim procesom, vsebinami, tečaji in uporabniki.

Šolnina

Na VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 170 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic!

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Office 365 ProPlus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • V sodelovanju z British Council vam nudimo brezplačno opravljanje preverjanja znanja angleščine in pridobitev certifikata Aptis, ki vam bo omogočil boljše možnosti za zaposlitev ali napredovanje.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.
 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas