Poslovna informatika

Poslovna
informatika

Program združuje znanje in veščine podjetništva, managementa z računalništvom in informatiko, saj podjetja povečujejo potrebo po strokovnjakih, ki imajo ne le tehnično znanje, temveč tudi širše razumevanje upravljanja in poslovanja.

 

 

Poslovna informatika

Opis programa

Strokovnjaki za IKT

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, delovanje, uvajanje ter vzdrževanje informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja, informacijska varnost – to so ključna področja današnjega poslovnega sveta. Znanje o njih boste pridobili kot študent visokošolskega študijskega programa Poslovna informatika na VŠPV.

Usmerjeno v prakso

Ker bodo med vašimi predavatelji tako uveljavljeni profesorji in raziskovalci kot izkušeni praktiki, boste že med študijem znanje pridobivali predvsem na praktičnih primerih. Dodatna in poglobljena znanja pa program ponuja tudi preko izbirnih predmetov s področja informacijskih in poslovnih ved.

Prednosti

Prosti vikendi
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomirani poslovni informatik (VS) / Diplomirana poslovna informatičarka (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

 3 leta

Kaj boste pridobili

Znanje za reševanje poslovnih problemov

Razumevanje in poznavanje poslovnih procesov ter podajanje predlogov za njihovo optimizacijo, poznavanje modeliranja, obvladovanje in uvajanje sprememb, ukvarjanje z zahtevami in predlog rešitev/celovite arhitekture glede na posredovane zahteve naročnikov, uvajanje izboljšav v poslovanje s pomočjo poslovne in sedaj tudi že umetne inteligence, razumevanje podatkov in ugotavljanje trendov ipd. In to so znanja, ki se v današnjem času najbolj potrebujejo.

Diplomanti VŠPV se po končanem študiju uspešno vključujejo v delovne procese v gospodarstvu in negospodarstvu.

Znanje, ki ga pridobite, je trden temelj tudi za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa »Poslovna informatika« je usposobiti strokovnjake s ključnimi znanji na področju računalniških in informacijskih ter poslovnih ved, ki bodo razumeli spremenljive zahteve poslovnega okolja in se znali odzivati nanje.

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 2. stopnje v Sloveniji ali tujini.

 

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili maturo ali
 • opravili poklicno maturo ali
 • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju poslovne informatike, vam VŠPV lahko prizna praktično izobraževanje v obsegu 9 kreditnih točk (ECTS).

Preverite priznavanje znanj!

Kako se vpisati?

Tudi če ste zamudili uradni vpis, se lahko pridružite letošnji generaciji vpisanih študentov.

Izpolnite informativno prijavo in poklicali vas bomo.

Omogočamo vam nemoten potek študija in opravljanje študijskih obveznosti, le pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta ne boste mogli koristiti.

Ne odlašajte na prihodnje leto, kar lahko naredite že letos.

Več o vpisu

Kako se vpisati in postati Ekonomist

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli
za poslovne vede?

 • Praktična naravnanost študija: poleg ustreznih teoretskih znanj boste pridobili interdisciplinarna praktična znanja in prave izkušnje na praktičnih primerih;
 • Uporabno znanje: naši študijski programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse, s katerimi boste tekom študija imeli možnost sodelovati;
 • Prijazen čas in sistem predavanj: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure; 
 • Osebni odnos: med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti ste obravnavani osebno in imate podporo strokovnih sodelavcev šole, ki vam s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte.
 • Učili se boste od najboljših: predavatelji v programih so priznani strokovnjaki v praksi.

 

Predmetnik Poslovna informatika 

1. LETNIK

POSLOVNI TUJI JEZIK 1 (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti razvili sposobnost izražanja svojih pogledov in argumentov o določenih poslovnih tematikah v poslovni angleščini, razumevanju postopkov, dajanje navodil in nasvetov pri delu na svojem poslovnem področju, razviti sposobnost sprejemanja vseh vrst sporočil po telefonu in drugih medijih, razviti sposobnost razumevanja standardnih tipov pisem (npr. naročil, pritožb, poizvedovanj itn.) in razumevanje splošnega pomena poslovnih poročil.
Poslovna angleščina  
UVOD V RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil izvajanje osnovnih nalog s področja računalništva in informatike; usposobljenost za uporabo osnovne strojne IKT opreme in splošnih računalniških programov (operacijski sistem za delovne postaje, programi za pisarniško poslovanje); sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke in spretnosti uporabe strokovne literature ter drugih virov; uvajanje novosti v praksi.
INFORMACIJSKI SISTEMI (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje vloge informacijskih sistemov za funckioniranje organizacije, poznavanje sestavin informacijskega sistema, poznavanje metod izgradnje informacijskega sistema, poznavanje uporabe informacijskih tehnologij za povečanje učinkovitsti organizacije in razumevanje sodobnih smernic razvoja na področju informacijskih sistemov.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil sposobnost lastne raziskave in predstavitve, sodelovanje v diskusiji in argumentacijo, postavljanje raziskovalnih vprašanj in sposobnost opazovanja in nenehnega nadgrajevanja svojega znanja.
KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati splošne zakonitosti komunikacij in omrežij, razumeti danes najbolj razširjene protkole iz družine TCP/IP, zavedati se pomembnosti zagotavljanja kvalitete storitev pri današnjih komunikacijah, ter spoznati ključne standarde na tem področju. Študenti bodo razumeli specifiko področja, tj. zgradbo in delovanje omrežij, namen in delovanje osnovnih mehanizmov in protokolov, potrebo po celostni obravnavi pri zagotavljanju zanesljivega delovanja omrežij, potrebo po povezanosti med ustreznimi tehnološkimi rešitvami in organizacijskimi prijemi ter potrebo po kontinuiranem procesu za upravljanje komunikacijskih omrežij.
TEMELJI MANAGEMENTA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil, da bodo spoznali in razumeli ključne procese znotraj organizacije. Naučili se bodo uporabljati in razvijati metode in tehnike za upravljanje in izboljšanje kakovosti dela. Znali bodo analizirati, sintetizirati in prilagoditi uporabo znanja v praksi. Pridobili bodo sposobnost vodenja organizacijskih sprememb v organizaciji, sposobnost upravljanja organizacije aktivnega dela in usposabljanja zaposlenih ter sposobnost sinteze znanja iz različnih interdisciplinarnih predmetnih področij.
RAČUNOVODSTVO
(7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje temeljnih pojmov s področja računovodstva in podal znanje za uporabo računovodskih informacij pri preprostih poslovnih odločitvah.
TRŽENJE (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje nujnosti in zakonitosti menjalnih procesov, trženja in tržne naravnanosti, znati uporabljati trženjsko izrazje in trženjske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih, znati analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju marketinga in pridobiti sposobnost timskega dela.

2. LETNIK

PROGRAMSKO INŽENIRSTVO (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil poznavanje glavnih metod razvoja uporabniških rešitev, razumevanje in sposobnost uporabiti analizo informacij in modeliranje podatkov in procesov, obvladovanje razvoja celovitih programskih rešitev (manjših dimenzij) z uporabo izbranega programskega orodja in usposobljenost za predstavitev rezultata skupinskega dela.
E-POSLOVANJE (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil predlagati izboljšanja povezljivosti partnerskih organizacij z uporabo tehnologije e-poslovanja, spoznati priložnosti in težave razvijanja medorganizacijskih e-rešitev in spoznati priložnosti in težave skupinskega dela v okviru študentskega projekta v dveh organizacijah.
POSLOVNA ANALITIKA (8 KT)
Cilj predmeta je podati splošno znanje o poslovni inteligenci in celotnemu ciklu upravljanja s podatki, nadgrajenimi z znanjem in potrebami poslovne analitike za potrebe poslovnega odločanja. Uvodoma so predstavljeni temelji področja poslovne inteligence in poslovne analitike, cilji, namen in ključni problemi vpeljave le-teh ter najboljše prakse v vseh segmentih upravljanja s podatki in vizualizacije informacij.
IZBIRNI PREDMET 1 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumeti mesto in vlogo sodobnih baz podatkov v procesih upravljanja, poznati prednosti in slabosti posameznih načinov in tehnik modeliranja ter arhitektur baz podatkov, poznati organizacijske, pravne in varnostne vidike razvoja in vzdrževanja baz podatkov.
EKONOMIKA PODJETJA (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati in razumeti delovanje podjetja, spoznati poslovni proces, njegove prvine ter faze, spoznati pomen stroškov, njihovo opredelitev ter načine spremljanja in obvladovanja stroškov ter spoznati in uporabljati kazalnike uspešnosti poslovanja.
PROCESI ODLOČANJA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil usvojiti znanje in razumevanje formulacije odločitvenega problema ter izbor metode za njegovo rešitev. Razumeti tveganje pri odločanju. Spoznati pomembnost predstavitve problema in omejene racionalnosti odločevalca, razumevanje uporabe sistemov za podporo odločanju, znanje uporabe sodobnih optimizacijskih metod v povezavi s simulacijskimi modeli pri povečanju učinkovitosti organizacije, obvladati tehniko določanja alternative in stanja okolja, formiranje kriterijske funkcije in izbor rešitev ter analizo pridobljenih rezultatov in uporabo sistemov za podporo skupinskemu odločanju.
INFORMACIJSKA VARNOST (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati terminologijo in osnove informacijske varnosti, varnostne grožnje in tehnologije za zagotavljanje informacijske varnosti ter ključne standarde na področju, razumeti način delovanja in potencialne posledice različnih varnostnih napadov, način delovanja kriptografskih mehanizmov in varnostnih tehnologij, potrebo po celostni obravnavi pri zagotavljanju informacijske varnosti, potrebno po povezanosti med ustreznimi tehnološkimi rešitvami in organizacijskimi prijemi ter potrebo po kontinuiranem procesu za zagotavljanje informacijske varnosti.

3. LETNIK

TEMELJI PODJETNIŠTVA (8 KT)
Ta predmet bo študentom podal temeljno znanje o podjetništvu, razumevanje podjetniškega procesa, soočanje teorije in prakse podjetništva, razumevanje vloge podjetnika, razumevanje pojavnih oblik podjetništva, temeljno znanje o ustanovitvi, delovanju in razvoju podjetja, razumevanje življenjskih faz rasti podjetja, razumevanje podjetniških priložnosti in usposobljenost za pripravo poslovnega načrta.
PROJEKTNO VODENJE (7 KT)
Pri predmetu se boste intenzivno ukvarjali z vodenjem projektov s praktičnega vidika. Gre za sistematičen pristop k operativnemu vodenju projektov z uporabo različnih programskih orodij. Študenti se boste seznanili z različnimi projekti, postavitvijo ciljev projekta, določitvijo projektnih vektorjev, določitvijo dimenzij projekta, vplivom sprememb na projekt, projektnim okoljem, nalogami projektnega vodje, strukturo razčlenitve dela, pomembnostjo nadzora projekta, projektno dokumentacijo, spremljanjem projektov, poročanjem o projektu, vzpostavljanjem sestankov in kako uspešno zaključiti projekt.
INOVATIVNI MANAGEMENT (8 KT)
V okviru predmeta bodo študenti spoznali temeljne koncepte pristopov inovativnega managementa, kakor tudi poslovne kontekste, v katerih jih je moč uporabiti. Razvijali bodo veščine, da sprejemajo odgovorne odločitve v razmerah negotovosti pri udejanjanju sprememb v organizacijah. Organizacijsko učenje, raziskovalno razvojni procesi in inovacije zajemajo pomemben delež tovrstnih managerskih odločitev.
IZBIRNI PREDMET 2 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  (9 KT)
Študent opravi praktično izobraževanje v izbranem podjetju oziroma organizaciji. Študenti z vsaj enim letom ustreznih delovnih izkušenj lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja.
DIPLOMSKA NALOGA ali IZBIRNI PREDMET (7 KT)
Namesto z diplomskim delom lahko na VŠPV naziv diplomiranega poslovnega informatika pridobite tudi z dodatnim izbirnim predmetom.

IZBIRNI PREDMETI

RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali terminologijo področja, arhitekturo sodobnih računalniških sistemov, tehnologije in delovanje različnih notranjih in zunanjih komponent sodobnih računalniških sistemov, specifiko določenih sodobnih profesionalnih komponent in sistemov ter ključne standarde na področju. Razumeli bodo specifiko področja, tj. razmerje med ekonomsko in uporabno vrednostjo različnih komponent sodobnih računalniških sistemov; razmerje med kvaliteto, kvantiteto, zahtevami, ceno in dejanskimi potrebami pri sestavi računalniškega sistema; nenehen in hiter razvoj računalniških tehnologij in posledično nenehno spreminjanje teh razmerij, pomen standardov za razvoj področja. Študenti se bodo naučili razumevanja in povezovanja teorije in prakse na tem področju, nadgradnje in povezovanja obstoječega znanja z novo pridobljenimi znanji ter povezovanja in iskanja soodvisnosti z drugimi področji, kot so operacijski sistemi, aplikacije in storitve, komunikacijski sistemi in varnostni sistemi.
OPERACIJSKI SISTEMI (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumeti mesto in vlogo sodobnih operacijskih sistemov, njihovo strukturo in delovanje v različnih okoljih.
TEHNOLOGIJE ZNANJA (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumeti mesto in vlogo tehnologij znanja, inteligentnih sistemov in metod umetne inteligence v sodobnih informacijskih rešitvah. Znali bodo uporabiti tehnologije znanja pri snovanju in razvoju informacijskih sistemov.
RAVNANJE Z ZNANJEM (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumeti interdisciplinarnost področja ter pomen, namen in možnosti ravnanja z znanjem, razumeti pomen razvoja človeških virov in organizacijskega učenja za strokovni razvoj posameznika in razvoj organizacije, spoznati modele ravnanja z znanjem, kakor tudi tehnologije in orodja, ki spodbujajo organizacijsko učenje in ravnanje z znanjem.
SPLETNE TEHNOLOGIJE (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznavali glavne metode, orodja in pristope pri razvoju, vzdrževanju in upravljanju spletnih strani, se naučili obvladovati razvoj in vzdrževanje kompletne interaktivne spletne strani (manjših dimenzij) z uporabo izbranega razvojnega orodja. Usposobili se bodo organizirati upravljanje vsebin spletne strani.
PRAVO ZA INFORMATIKE (7 KT)
Po uspešno zaključenem predmetu bodo študentje sposobni v konkretnih primerih prepoznati kršitve predpisov in področje prava, v katerega kršeno pravilo spada. Pridobljeno znanje bodo lahko uporabili v praksi, saj bodo sposobni oceniti potencialne pravne pasti poslovnih razmerij, v katerih se bodo znašli. Med ključne prenosljive spretnosti pa lahko prištejemo tudi sposobnost ukrepanja v teh primerih, saj bodo opremljeni s poznavanjem načinov za mirno reševanje sporov in sodno pravno varstvo. Usvojili bodo tudi spretnost uporabe spletnih orodij za brskanje po pravnih virih.
TEMELJI EKONOMIJE (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil prepoznati ekonomske mehanizme v realnih primerih iz gospodarstva, razumeti njihove omejitve in poznati najpomembnejše učinke različnih ekonomskih politik ter njihove implikacije.
OBVLADOVANJE PRODAJE (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumevanje pomena prodajnih procesov v družbi, razumevanje pomena prodajnih procesov v okviru trženja, razumevanje različnih tipov prodajanja in vlog prodajalcev. Študenti bodo znali uporabljati osnovne koncepte, procese in metode managementa prodaje v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih in uspešno nastopati v različnih stopnjah prodajnega procesa.
RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI (7 KT)
Študenti bodo v okviru predmeta povečali razumevanje glede procesov, ki so povezani z ljudmi v organizaciji, ter se usposobili določene tehnike in metode prenesti v svoje delo tako, da bodo prispevali k oblikovanju konkurenčnih prednosti podjetja.
TUJI POSLOVNI JEZIK - POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumeti pomen komuniciranja in razviti sposobnost odreagiranja v različnih nepredvidljivih poslovnih situacijah, razviti sposobnost razumevanja poslovne korespondence v (ne)standardni poslovni angleščini, razviti sposobnost ocenjevanja poslovnih situacij in načinov za ukrepanje, znati sestaviti in pisati vse vrste poslovnih besedil ter razumevanje in pisanje vseh vrst poslovnih poročil.
VEDENJE PORABNIKOV (7 KT)
Bistvo predmeta je v razvijanju temeljnih psiholoških in drugih znanj o vedenju porabnikov z vidika trženja in tržnega komuniciranja in razumevanje osnovnih teoretičnih izhodišč, konceptov in raziskovalnih izsledkov za komuniciranje s porabniki in načrtovanje programov odnosov z javnostmi. Pri predmetu študenti razvijejo sposobnost za interdisciplinarno obravnavo porabnika in sodelovanje z različnimi tržnimi strokovnjaki ter sposobnost analize razumevanja komunikacijskega procesa ter besedila in vizualnega gradiva pri porabnikih.
STRATEŠKO TRŽENJE (7 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju trženja kot dela strateškega delovanja podjetja, razumevanje poslovnega okolja, pridobivanje in analiziranje informacij, ki so potrebne za strateško odločanje na področju trženja, ter najti odgovor na vprašanje kje in kako naj podjetje konkurira v poslovnem okolju.
TRŽENJE STORITEV (7 KT)
Pri predmetu študenti nadgradijo temeljna znanja o trženju s temeljnimi koncepti in prijemi, ki so specifični za trženje storitev, ter z razumevanjem in merjenjem kakovosti storitev. Uporabno znanje študenti pridobijo na temelju študija literature in praktičnih primerov za opredelitev in analizo kritičnih pojavov na področju trženja storitev v podjetju. Študenti bodo na osnovi pridobljenega znanja sposobni povezati posamezne sestavine trženja in managementa storitev v storitveni sistem kot zaključeno celoto. Znanje pridobljeno pri predmetu, omogoča študentom ne zgolj razumevanje ključnih, sodobnih in celovitih vprašanj razvoja storitvenega podjetja, ampak tudi kritično ocenjevanje modelov in prakse trženja storitev doma in na tujem.
KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST (7 KT)
Predmet se posveča spoznavanju in razumevanju pomena korporativnega komuniciranja, njegove vloge v delovanju organizacij, predvsem prispevka k oblikovanju in ohranjanju korporativne identitete, podobe in ugleda. Študenti bodo spoznali pristope strateškega načrtovanja, vodenja in ocenjevanja korporativnih komunikacijskih programov, pa tudi delovanja na specifičnih področjih korporativnega komuniciranja (odnosov z internimi javnostmi, z mediji, s finančnimi in lokalnimi javnostmi, v kriznem komuniciranju in v izkazovanju družbene odgovornosti).
PROGRAMIRANJE 1 (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil poznavanje osnovnih tehnik programiranja, znanje osnov izbranega programskega jezika, poznavanje osnov dela s podatki, načrtovanje, kodiranje in testiranje enostavnih programov v izbranem programskem jeziku, uporabo osnovnih načel in tehnik obdelave in shranjevanja podatkov in obvladovanje enostavnih programskih algoritmov.
PROGRAMIRANJE 2 (7 KT)
Pri predmetu Programiranje 2 študenti spoznajo naprednejše teme objektno orientiranega programiranja (moduli in knjižnice razredov, preoblaganje operaterjev, dedovanje, polimorfizem, vmesniki, dogodki,…). Študenti bodo razumeli tudi kompleksne podatkovne strukture (seznam, slovar, sklad. vrsta,…), serializacijo objektov in okenske programe (osnove, uporaba pogostih grafičnih kontrol, večokenski programi, dostop do podatkovne baze, inštalacijski programi,…).
KARIERNA ORIENTACIJA (7 KT)
Predmet je oblikovan tako, da bo študenti preko udeležbe na različnih delavnicah razvili avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, samoevalviranje in se usposobili za raziskovanje, poročanje in vrednotenje v sklopu kariernega razvoja; razvili kritične in samokritične presoje, empatije, medkulturne občutljivosti, odprtost za ljudi in različne socialne situacije ter dodatno razvili komunikacijske spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; poleg tega bodo študenti razvili sposobnost za upravljanje s časom, samopripravo, samokontrolo in načrtovanje, razvoj odgovornosti in zmožnosti fleksibilne uporabe znanja v praksi; obvladanje temeljnega znanja, usvojenega pri obveznih predmetih, pri lastnem načrtovanju kariere in kritičnem vrednotenju v sklopu izbranih problemskih nalog in ne nazadnje tudi zmožnost samoizobraževanja in organiziranja aktivnega in samostojnega dela.

 

Šolnina

Na VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 170 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic! 

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Office 365 ProPlus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • V sodelovanju z British Council vam nudimo brezplačno opravljanje preverjanja znanja angleščine in pridobitev certifikata Aptis, ki vam bo omogočil boljše možnosti za zaposlitev ali napredovanje.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas