Marketing management

Marketing
management

Vpogled v marketinška orodja in vedenje porabnikov na praktičnih primerih za oblikovanje inovativnih marketinških strategij. Študij se osredotoča na ključno funkcionalno področje, ki vam omogoča odlično pripravo na vodilna in vodstvena delovna mesta.

 

 

Marketing management

Opis programa

Podiplomski študij za prihodnost

Danes se od vodstvenega kadra zahteva širina znanja ter timsko delo, predvsem pa ustvarjalnost, fleksibilnost in zmožnost za ustrezno soočanje z organizacijskimi in drugimi poslovnimi izzivi, ki zahtevajo poznavanje sodobnih trženjskih konceptov.

Magistrski študij Marketing management je namenjen usposabljanju za prihodnje poslovne izzive s kombinacijo znanj splošnega managementa in managementa trženja.

Program je nastal v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki na področju trženja, saj se zavedamo, da so delodajalci tisti, ki najbolj vedo, katera znanja in veščine so najbolj iskane v današnjem hitro spreminjajočem se okolju.

Struktura podiplomskega študijskega programa zagotavlja, da boste študentje pridobili kompetence za napredna poslovna znanja (digitalno trženje, strateško upravljanje, upravljanje inovacij, strateško trženje, trženjska analitika itd.) za reševanje konkretnih problemov iz poslovne prakse (upravljanje blagovnih znamk, ustvarjanje vrednosti za vse deležnike, uporaba poslovne analitike pri odločanju itd.), prav tako pa tudi kompetence za znanstveno raziskovalno delo.

Magistrski program Marketing management je dostopen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki želite pridobiti napredna znanja s področja splošnega managementa in strateškega trženja.

Prednosti

Osebni pristop
Majhne skupine
Mednarodno priznana diploma

Pridobljena izobrazba?

Magister poslovnih ved / Magistrica poslovnih ved
SOK: 8, EOK: 7, EOVK: 2

 

Trajanje študija?

2 leti

Kaj boste pridobili

Postanite strokovnjaki za reševanje trženjskih izzivov

Ob zaključku študijskega programa boste usposobljeni tako s področja vodenja in upravljanja profitnih in neprofitnih organizacij, kot s področja strateškega trženja.

Z magistrskim študijem Marketing management boste pridobili veščine vodenja in spoznali napredne vsebine s področja trženja, kar je pogoj, da postanete vodilni kader na področju strateških trženjskih rešitev.

Prednosti programa, kot so napredna znanja na področju trženja (digitalno trženje, nevromarketing, trženjske metrike in analitika) ter znanja s področja strateškega managementa, upravljanja in vodenja projektov ter poslovnih modelov za doseganje poslovne odličnosti in trajne konkurenčne prednosti, vam zagotavljajo odlične temelje za gradnjo vaše poslovne kariere.

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 3. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • končali kateri koli študijski program prve stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Kako se vpisati?

Tudi če ste zamudili uradni vpis, se lahko pridružite letošnji generaciji vpisanih študentov.

Izpolnite informativno prijavo in poklicali vas bomo.

Omogočamo vam nemoten potek študija in opravljanje študijskih obveznosti, le pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta ne boste mogli koristiti.

Ne odlašajte na prihodnje leto, kar lahko naredite že letos.

Kako se vpisati in postati Ekonomist

Zakaj izbrati magistrski program na B2 Visoki šoli za poslovne vede?

 • Ker povečuje konkurenčnost vaših znanj in kompetenc. Usposobili se boste za vodilne kadre na področju tehnoloških rešitev ali marketinga.

 • Ker so programi nastali v sodelovanju z gospodarstvom. Delodajalci najbolj vedo, katera znanja so potrebna za uspešno delo v turbulentnem poslovnem okolju. 

 • Ker se povezuje z vašim dosedanjim znanjem ter obstoječim ali želenim delom. Sistem študija omogoča upoštevanje vaših delovnih področij. Sistem priznavanja prehodnih znanj vam zagotavlja, da ne študirate, kar že znate.

 • Ker ponuja prijazen čas in sistem predavanj. Študij poteka po sklopih. Sočasno poteka vedno le en predmet, predavanja so praviloma do 2-krat tedensko, od 17. do 20 ure.

 • Ker je študij elektronsko podprt. Po dogovoru lahko del študija in študijskih obveznosti opravite prek digitalnih kanalov. Na voljo sta vam študijski portal z e-učilnicami, forumi, vsemi študijskimi gradivi in mobilna aplikacija za opozorila na vse obveznosti in novosti.
 • Ker vas obravnavamo osebno. Med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti ste obravnavani osebno in imate podporo strokovnih sodelavcev šole, ki s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte. 

 

Predmetnik Marketing management

1. LETNIK

ANALIZA POSLOVANJA & ODLOČANJE (8 KT)
Predmet uvaja študente v različne vrste informacij, zbranih s strani poslovnih analitikov, in jih uči kako te informacije obdelati za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev. Predmet obravnava širok spekter strateških in operativnih poslovnih problemov in odločitev s področij, kot so finančno upravljanje, trženje, upravljanja s človeškimi viri, upravljanje dobavne verige in mednarodno poslovanje. Predmet raziskuje, kako organizacije zbirajo in ustvarjajo več oblik informacij, in kako se te podatke analizira in pretvori v uporabno znanje preko individualne presoje in organizacijskih učnih procesov. Pri uporabi empiričnih in analitičnih pristopov v praktičnih situacijah, bodo študentje razvili vpogled tako v naravo poslovnih problemov, kot tudi metode, ki se uporabljajo za ugotavljanje in ocenjevanje alternativnih rešitev.
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO ZA TRŽNIKE  (7 KT)
Namen predmeta je spoznati vlogo finančnih informacij, poslovodnega računovodstva in sistemov za merjenje uspešnosti za podporo managerjem v njihovih poslovnih odločitvah in pri njihovih vsakodnevnih aktivnostih, da lahko svoje naloge učinkovito opravljajo v smeri pospeševanja uspeha podjetja/organizacije.
VEDENJE PORABNIKOV (8 KT)
Po uspešno zaključenem študiju tega predmeta bo študent razlikoval med različnimi modeli vedenja porabnikov in motivi za to vedenje, tipologije, ki jih uporabljajo raziskovalci pri klasifikaciji porabnikov, vpliv medkulturnih vidikov pri odnosu med ponudniki izdelkov in storitev ter znal uporabiti različne modele vedenja porabnika za učinkovito in uspešno izvedbo trženjskih aktivnosti.
STRATEŠKO TRŽENJE (7 KT)
Cilj predmeta je razumeti ključne vidike strateškega trženja in spoznati pomen trženjske strategije, ki temelji na vrednosti za uporabnika ter pridobiti izkušnje v oblikovanju trženjskih strategij za podjetja, ki delujejo v dinamičnem globalnem okolju. Pri predmetu bodo na praktičnih primerih prikazani pristopi in orodja za učinkovito implementacijo strateškega trženja v podjetje.
TRŽENJE STORITEV (7 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju nujnosti in zakonitosti menjalnih procesov, trženja in tržne naravnanosti za storitvene organizacije. Študenti po končanem predmetu znajo uporabljati trženjske koncepte, procese in metode trženja in trženjske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru menjalnih procesov storitev; znajo analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju trženja storitev.
RAZVOJ NOVIH IZDELKOV IN UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK (8 KT)
Študenti se pri predmetu seznanijo z vlogo komunikacij pri ustvarjanju vrednosti tržne znamke. Znajo kritično gledati na procese promocije tržnih znamk in razumejo njihovo poslanstvo ter pridobijo znanja o učinkovitem znamčenju. Sposobni so reševati probleme tržnih znamk in reševati poslovne probleme s pomočjo tržnih znamk. Naučijo se organizirati in izbrati ustrezno znamkovno – poslovno strategijo ter gledati na znamko kot poslovno inovacijo. Seznanijo se s konceptom identitete blagovne znamke: analiza panoge, porabnikov, konkurence in lastne analize o podjetju in blagovni znamki, razvijajo ključne elemente identitete blagovne znamke: vizija BZ, vizualizacija BZ (ime, simbol, slogan), BZ kot izdelek/storitev, BZ kot organizacija, koristi BZ, osebnost BZ, odnos BZ – deležniki. Znajo implementirati blagovne znamke in orodja za razvoj blagovne znamke.
STRATEŠKI MANAGEMENT (8 KT)
Študentje pri predmetu spoznajo sistem in koncept strateškega managementa, njegovo uporabo in izpeljavo. Razumejo v okolju Evropske unije pomen strateškega managementa za obstoj in konkurenčni razvoj, odnos med strateškim managementom in upravljanjem, pomen vzdržne rasti in družbene odgovornosti. Razumejo pomembne vsebine in tveganja ter spoznajo namen različnih in sistemskih vrst nadzora (revizije, evalvacije, monitoring). Osvojijo tudi znanje o strateškem managementu neprofitnih organizacij.
METODE RAZISKOVALNEGA DELA (7 KT)
Po končanem predmetu študenti znajo prepoznati in opredeliti raziskovalni problem ter načrtovati ustrezen raziskovalni pristop za rešitev problema; konkretizirati raziskovalni problem v kontekstu postavljanja ustreznih ciljev in hipotez; poznajo različne načine vzorčenja in razumejo prednosti in omejitve različnih vzorcev; znajo testirati hipoteze s pomočjo statističnega programa in interpretirati rezultate statističnega preverjanja hipotez in se ustrezno opredeliti glede potrditve/zavrnitve postavljenih hipotez ter pregledno prikazati dobljene rezultate in jih korektno interpretirati. Študenti razvijejo problemsko naravnano in analitično razmišljanje.

2. LETNIK

INTEGRIRANO TRŽNO KOMUNICIRANJE (8 KT)
Osnovni smoter tega predmeta je pomagati slušateljem, da bodo bolje razumeli proces načrtovanja, izvajanja in vrednotenja celovito zasnovanih marketinških komunikacij. Predmet je posebno relevanten za slušatelje, ki jih zanimajo kariere v trženju in komuniciranju, vključno z oglaševanjem, neposrednem trženju, upravljanju izdelkov, storitev in tržnih znamk. Pridobili bodo kompetence za načrtovanje in izvajanje kompleksnih akcij tržnega komuniciranja za vse vrste organizacij od profitnih do neprofitnih.
DIGITALNO TRŽENJE (8 KT)
Pri predmetu boste dobili vpogled v vse, kar je potrebno za ustvarjanje in izvedbo učinkovitih digitalnih marketinških akcij. Študentje boste po končanem predmetu spretno uporabljali vsa orodja digitalnega trženjsko-komunikacijskega spleta s poznavanjem vedenja porabnikov v digitalnem okolju. Usvojili boste ključna in najbolj iskana specialistična znanja na področju digitalnega marketinga: od mobilnega in e-mail marketinga do upravljanja z družabnimi omrežji in priprave ter izvedbe digitalnih marketinških strategij. Znali boste razviti integriran in učinkovit načrt digitalnega marketinga, ki vključuje ta različna specializirana področja. Poleg tega boste znali izvajati sprotno analiziranje in meritve za upravljanje in ocenjevanje pobud za digitalni marketing ter proračunov.
RAZISKOVALNI PROJEKT (8 KT)
Študentje se v okviru raziskovalnega projekta naučijo pripraviti načrt manjše empirične raziskave in izpeljati raziskovalni projekt in interpretirati dobljene rezultate, pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah, pripraviti znanstveno raziskovalni članek za objavo v izbrani publikaciji in recenzirati članke drugih avtorjev.
IZBIRNI PREDMET 1 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 2 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
MAGISTRSKA NALOGA (12 KT)
Magistrsko delo je pisni izdelek študenta, ki je napisano po pravilih za pisanje strokovnih ali znanstveno raziskovalnih poročil. Študent v magistrskem delu pokaže sposobnost interdisciplinarnega pristopa obravnavanja poslovnega problema z uporabo znanj in veščin s področja marketinga. Prikaže sposobnost celovitega razvojnega urejanja proučevane problematike.

IZBIRNI PREDMETI

STRATEŠKI PROJEKTNI MANAGEMENT (6 KT)
Študenti po končanem predmetu razumejo v okolju Evropske unije pomen strateškega projektnega managementa za obstoj in konkurenčni razvoj podjetja, nevladnih organizacij in javnega sektorja ter pomembne vsebine in tveganja in namen različnih projektov. Usvojijo znanje o strateškem projektnem managementu in spoznajo primere dobre prakse., kar vodi v končni rezultat, ki je priprava kakovostnega projekta iz prakse. Študenti obravnavajo različne teoretične koncepte, metodološke pristope in praktične primere, razumejo in znajo pridobljeno znanje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake strateškega projektnega managementa.
MANAGEMENT KAKOVOSTI (6 KT)
Predvideni študijski rezultati predmeta so poznati namen, cilje in pričakovane učinke uvedbe sistemov managementa kakovosti, spoznati pomembne dejavnike za učinkovito uvedbo sistema managementa kakovosti v organizacijo ter poznavanje in razumevanje vloge in pomena kakovosti proizvodov in storitev v poslovnih odnosih. Študent je po končanem predmetu usposobljen za aktivno in kritično spremljanje in odzivanje na aktualno dogajanje na področju managementa kakovosti in poslovne odličnosti, ter pozna in razume umeščenost managementa kakovosti v širšem družbenem prostoru, še posebej na področju trženja.
UPRAVLJANJE INOVACIJ (6 KT)
Študentje spoznajo temeljne teorije inovacij, ki omogočajo kritično ovrednotenje poslovnega okolja in tehnologij za razvoj konkurenčnih inovacij in njihovo učinkovito uvedbo na trg. Pri tem prepoznajo priložnosti in tveganja in razumejo vlogo organizacijskih sprememb. Pri upravljanu inovacij znajo uporabiti agilne metode upravljanja in strateško planiranje. Razločijo med poslovnimi modeli uveljavljenih in novih start up podjetij.
NAPREDNE METODE TRŽENJSKEGA RAZISKOVANJA (6 KT)
Ob koncu predmeta bo študent sposoben razumeti odnose med raziskovalnimi cilji, kakovostjo podatkov in naprednimi analitičnimi postopki (vrste podatkov, ki so potrebni za uporabo določene multivariatne tehnike); razumeti logiko posameznih multivariatnih tehnik (kakšni so rezultati posamezne tehnike in kakšne sklepe je mogoče izpeljati iz vsake tehnike). Po končanem predmetu bo študent samostojno uporabljal primerne analitične tehnike, da bi odgovoril na raziskovalna vprašanja in znal ponuditi rešitve za konkreten raziskovalni problem.
MANAGEMENT PRODAJE (6 KT)
Po končanem predmetu bodo študenti znali celovito pristopati k upravljanju prodaje z neposrednim vplivom na prodajno uspešnost. Sposobni bodo vodenja prodajnih timov s strateškega vidika ter taktično usmerjati in voditi prodajno osebje ter izvajati kontrolo nad prodajnim osebjem. Študenti bodo znali celovito pristopati k prodaji: zaposlovanje prodajalcev, izbor, usposabljanje, motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v prodaji. Študenti bodo znali spremljati učinkovitost in uspešnost prodajnih timov.
METRIKE V TRŽENJU IN MERJENJE USPEŠNOSTI (6 KT)
Pri predmetu študent nadgradi znanja, ki jih pridobili pri predmetu Strateško trženje. Sposobnosti za izvedbo zadnje, zelo pomembne faze v procesu načrtovanja trženja, ki je v praksi dostikrat močno zapostavljena. Študenti spoznajo orodja, s katerimi bodo lahko kar se da objektivno ugotovili, ali so z načrtovanimi trženjskimi strategijami in programi res dosegli zastavljene cilje. Razvije sposobnosti za presojo, ali so za morebitne probleme na področju trženja krive neustrezne strategije ali slabo izvajanje sicer ustreznih strategij. Razume vlogo nefinančnih kazalcev pri spremljanju uspešnosti trženja.
MEDNARODNO TRŽENJE (6 KT)
Študenti bodo spoznali pomen geografskih in zgodovinskih vplivov na svetovnih trgih, in razumeli politično tveganje in ranljivost podjetij, ki sodelujejo na mednarodnih trgih. Usposobljeni bodo za analizo in usmeritev trženja iz domačega na globalni trg, kot tudi odziv na različne elemente vrednot in kultur v različnih državah. Študenti bodo sposobni delovati kot svetovalci, ki opazijo kulturne razlike in vrednote znotraj posameznih trgov in organizacij, s potrebno stopnjo prilagajanja, ki jih podjetja in izdelki zahtevajo za vstop na mednarodne trge. Študenti bodo razumeli zakonske omejitve, jezikovne in medijske omejitve in kulturne raznolikosti pri oblikovanju mednarodnih komunikacijskih strategij. Razvili bodo sposobnost prilagajanja pri komuniciranju in širitvi inovacij v različnih kulturah.
KOMPETENCE ZA UPRAVLJANJE (6 KT)
V okviru študija predmeta se študent vključuje v ugotavljanje svojih lastnih upravljavskih veščin in hkrati razvija svoje etične, osebne, medosebne in timske veščine. Na ta način razširja svoje znanje upravljanja kot tudi sposobnost za kreativno analizo, reševanje problemov, etičnih odločitev ter pisnega in ustne komuniciranja.
MEDORGANIZACIJSKO TRŽENJE (6 KT)
Cilj tega predmeta je, da študent prouči in razume delovanje industrijskih in drugih med-organizacijskih trgov, kjer so kupci podjetja in druge organizacije, ter spoznati posebnosti trženja na tem področju.
CENOVNE STRATEGIJE IN USTVARJANJE VREDNOSTI (6 KT)
Cilj predmeta je študentom podati teoretične in praktične vidike razumevanja oblikovanja cenovnih strategij, njihove implementacije in vrednotenj. Študij temelji na stalni primerjavi s praktičnimi izkušnjami v gospodarstvu. Temelji na izzivih za spodbudno in ustvarjalno učenje.
TRŽNE POTI (6 KT)
Ob koncu predmeta bodo študenti znali izbrati ustrezno tržno pot za izdelke ali storitve z namenom ustvarjanja zadovoljnih porabnikov. Študenti bodo spoznali na kakšen način je celotno trženje odvisno od ustrezne distribucije izdelkov /storitev, saj je pot po kateri gredo izdelki od proizvajalca do končnega porabnika zelo pomembna in tržniki morajo razumeti oziroma vedeti, katera pot je najboljša za njihove konkretne izdelke. Študenti bodo znali oblikovati različne tržne poti, saj bodo vedeli, kako na tržne poti vplivata ponudba in povpraševanje ter konkurenca. Študenti bodo znali izpeljati celoten proces odločanja o tržnih poteh in poznali ustanove, s katerimi se srečujemo na tem področju.
TRŽENJE V SREDNJIH IN MALIH PODJETJIH (6 KT)
Glavni cilj predmeta je podati študentu celostna znanja na področju trženja prilagojenega za mala in srednje velika podjetja, ter usposobiti študenta za samostojno delo na področju trženja v malih in srednje velikih podjetjih.
ORGANIZACIJSKO VEDENJE IN KORPORATIVNE STRATEGIJE (6 KT)
Po končanem predmetu bo študent znal analizirati inidvidualno in skupinsko vedenje ter razumel vpliv organizacijskega vedenja na proces upravljanja, vrednotil različne motivacijske teorije in evalviral motivacijske strategije, ki se uporabljajo v različnih organizacijah, evalviral ustreznosti različnih oblik vodenja in konflikta strategij upravljanja, ki se izvajajo v organizacijah ter znal ocenjevati osnovne elemente organizacijske strukture in oceniti njihov vpliv na delavce ter razložil, kako organizacijske spremembe in kultura vplivata na delovne odnose v okviru organizacije.

Šolnina

Na VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 170 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic!

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Office 365 ProPlus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • V sodelovanju z British Council vam nudimo brezplačno opravljanje preverjanja znanja angleščine in pridobitev certifikata Aptis, ki vam bo omogočil boljše možnosti za zaposlitev ali napredovanje.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.
 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas