Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Tržno komuniciranje
in odnosi z javnostmi

Študijski program je nastal v sodelovanju s strokovnjaki agencij, kot so Pristop, Formitas, Mediana, Taktik, Propiar, E-laborat, Arnoldvuga+, AristaPlus, Lisac&Lisac, Sila Consulting. Ja, učili se boste od dokazano izkušenih.

 

 

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Opis programa

Perspektivno in kreativno

Strokovnjaki za strateško komuniciranje, poslovno načrtovanje, podjetništvo, vodenje korporativnega komuniciranja, svetovalci za blagovne znamke, managerji inovacij, kreativni vodje, PR managerji, medijski planerji, razvijalci novih poslov in izdelkov, oblikovalci dogodkov – to so profili, ki jih iščejo specializirane tržno-komunikacijske agencije, trženjski in razvojni oddelki uveljavljenih in zagonskih podjetij, lastniki blagovnih znamk v Sloveniji in v tujini. Znanja in veščine, ki jih potrebujejo, vam ponuja program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi na B2 Visoki šoli za poslovne vede. 

Prednosti

Prosti vikendi
Mednarodno priznana diploma
Možnost dveh izbirnih predmetov namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomant tržnega komuniciranja (VS) / Diplomantka tržnega komuniciranja (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

3 leta

Kaj boste pridobili

Poslovna komunikacija za vsa področja

Diplomanti VŠPV so po končanem študiju pripravljeni za vključevanje v delovne procese v gospodarstvu in negospodarstvu. Znanje, ki ga imajo, je trden temelj tudi za morebitno nadaljevanje študija v Sloveniji ali tujini. 

Temeljni cilj visokošolskega študijskega programa »Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi« je izobraziti diplomante za delo na področjih trženja, digitalnega trženja, v dejavnostih oglaševanja, integriranega tržnega komuniciranja, korporativnega komuniciranja, marketinškega upravljanja in odnosov z javnostmi.

Cilj izobraževanja je tudi usposobljenost diplomantov za dinamično prilagajanje, timsko delo in samostojno spremljanje in uporabo novosti v tržnem komuniciranju.

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 2. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili maturo ali
 • opravili poklicno maturo ali
 • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, vam VŠPV lahko prizna delovno prakso v obsegu 8 kreditnih točk (ECTS).

Preverite priznavanje znanj!

Kako se vpisati?

Tudi če ste zamudili uradni vpis, se lahko pridružite letošnji generaciji vpisanih študentov.

Izpolnite informativno prijavo in poklicali vas bomo.

Omogočamo vam nemoten potek študija in opravljanje študijskih obveznosti, le pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta ne boste mogli koristiti.

Ne odlašajte na prihodnje leto, kar lahko naredite že letos.

Več o vpisu

Kako se vpisati in postati Ekonomist

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli
za poslovne vede?

 • Praktična naravnanost študija: poleg ustreznih teoretskih znanj boste pridobili interdisciplinarna praktična znanja in prave izkušnje na praktičnih primerih;
 • Uporabno znanje: naši študijski programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse, s katerimi boste tekom študija imeli možnost sodelovati;
 • Prijazen čas in sistem predavanj: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure; 
 • Osebni odnos: med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti ste obravnavani osebno in imate podporo strokovnih sodelavcev šole, ki vam s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte.
 • Učili se boste od najboljših: predavatelji v programih so priznani strokovnjaki v praksi.

 

Predmetnik Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

1. LETNIK

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (5 KT)
V okviru predmeta bodo študenti pridobili temeljna znanja s področja vpliva komunikacijskih znanj na uspešnost posameznika in organizacije. Poznali bodo učinkovite pristope komuniciranja z različnimi déležniki.
KOMUNICIRANJE, MEDIJI IN DRUŽBA  (5 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali temeljne dimenzije kulture in družbe za učinkovito medkulturno komuniciranje. Bistvo predmeta je znanje in razumevanje temeljev družbeno odzivnega komuniciranja in oglaševanja, razumevanje in poznavanje funkcij množičnih medijev in področja delovanja medijev ter razumevanje in poznavanje elementov in delovanje medijskega sistema.
TEMELJI TRŽENJA (7 KT)
V okviru predmeta študenti pridobijo temeljna znanja o trženju in jih znajo temeljito razumeti, povezovati, vrednotiti in praktično uporabiti. Znanje, ki jim ga da študij predmeta, omogoča študentom ne zgolj razumevanje ključnih razsežnosti in celovitih vprašanj v zvezi z razvojem in načrtovanjem trženja v podjetju, ampak tudi kritično ocenjevanje teoretičnih prispevkov in prakse trženja doma in na tujem. Študenti pri predmetu razvijejo spretnosti za analitično razmišljanje ter za identifikacijo in reševanje problemov na temelju študija primerov; navadili se bodo poročati (ustno in pisno) o svojih ugotovitvah in odločitvah in razvili sposobnosti za učinkovito delo v skupinah.
JEZIKOVNA KULTURA (6 KT)
Pri predmetu se bodo študenti naučili samostojno oblikovati besedila za različne poslovne priložnosti. Oglas, spletna stran, družabno omrežje, vabilo, opravičilo, poročilo, elektronska pošta, zavrnitev, reklamacija, ponudba, sms sporočilo in dokazati jezikovno kulturo.
TEMELJI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA (7 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju potrošnika/uporabnika in določati ciljne skupine za komunikacijo ter obvladati metode snovanja komunikacijskih strategij in taktik. Študenti razumejo hierarhijo ciljev (poslovni – trženjski – komunikacijski) in povezanost med pravilno izbranimi komunikacijskimi praksami za dosego ciljev. V okviru predmeta se študenti naučijo analizirati uspešnost in učinkovitost tržnih komunikacij in rezultate analize aplicirati v načrtovanje prihodnjih aktivnosti.
TEMELJI ODNOSOV Z JAVNOSTMI (7 KT)
Po končanem predmetu študenti poznajo teoretične osnove odnosov z javnostmi, in uporabljajo ustrezno izrazje, znajo ustrezno oceniti politične, ekonomske, družbene, kulturne in tehnološke vplive, ki pogojujejo delovanje organizacij, uporabljajo ustrezne komunikacijske tehnike, razumejo, da je strateško načrtovanje vezano na filozofijo organizacije, znajo vključevati komunikacijske tehnike v kompleksen strateški načrt, ki je usmerjen na rešitev problema v odnosih med organizacijo in njenimi javnostmi, pri uporabi komunikacijskih aktivnosti upoštevajo etična načela in pridobijo sposobnost celostnega razmišljanja.
VEDENJE PORABNIKOV (5 KT)
Bistvo predmeta je v razvijanju temeljnih psiholoških in drugih znanj o vedenju porabnikov z vidika trženja in tržnega komuniciranja in razumevanje osnovnih teoretičnih izhodišč, konceptov in raziskovalnih izsledkov za komuniciranje s porabniki in načrtovanje programov odnosov z javnostmi. Pri predmetu študenti razvijejo sposobnost za interdisciplinarno obravnavo porabnika in sodelovanje z različnimi tržnimi strokovnjaki ter sposobnost analize razumevanja komunikacijskega procesa ter besedila in vizualnega gradiva pri porabnikih.
POSLOVNA ANGLEŠČINA 1 (6 KT)
Pri predmetu se študenti seznanijo s terminologijo, ki se navezuje na različna poslovna področja, predvsem na tržno komuniciranje in odnose z javnostmi ter razvijejo in pridobijo komunikacijske spretnosti, ki se navezujejo na sodobno delovno okolje.
EKONOMIKA PODJETJA (5 KT)
Bistvo predmeta je obvladovanje temeljnih kategorij podjetništva, ekonomike in financ, predvsem v povezavi s trgom, proizvodnjo, trženjem, sredstvi in njihovimi viri, stroški itd. V okviru predmeta se bodo študenti naučili merjenja tržnih programov, dobičkonosnosti potrošnikov, tržnih poti, cenovnih strategij, vrednosti tržnih znamk in komunikacijskega spleta z vidika učinkovitosti in uspešnosti trženja in tržnega komuniciranja ter načrtovati strategije in politike trženja, komunikacijskega spleta, oglaševanja itd., ki vključujejo potrebna finančna sredstva.
INFORMATIKA V KOMUNIKACIJI IN NOVE TEHNOLOGIJE  (7 KT)
Bistvo predmeta je znati analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju digitalnih komunikacij. Pri predmetu se bodo študenti naučili analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju digitalnih komunikacij ter analizirati in vrednotiti obstoječe in nastajajoče tehnologije ter njihovo vlogo za posameznika in organizacije ter neposreden vpliv na strategijo in operativno izvedbo komunikacijskih programov.

2. LETNIK

PROJEKTNO VODENJE IN ORGANIZIRANJE DOGODKOV  (6 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali pomen poslovnih dogodkov za navezovanje in ohranjanje stikov s poslovnimi partnerji, različne organizacijske pristope, organizacijske oblike in načine vodenja projektov, pomen temeljite priprave, komunikacije in projektne dokumentacije, pomen obvladovanja tveganj ter vpliv poslovnih dogodkov na poslovno kulturo podjetja in na odnose z javnostjo.
UPRAVLJANJE TRŽNIH ZNAMK (6 KT)
V okviru predmeta se študenti usposobijo za suvereno odločanje o pravi strategiji in politiki uporabe tržne znamke v poslovnih procesih. Predmet omogoča in tako posreduje sposobnost povezovanja znanja o tržnih znamkah z ostalimi poslovnim procesi in širjenje prave poslovne kulture s pomočjo znamke, posreduje študentom temeljna spoznanja o pogledih, ki jih ponujajo pravila sodobnega upravljanja blagovnih znamk in spoznanja o uravnoteženem pogledu na blagovno znamko. V okviru predmeta se študenti seznanijo z uspešnimi primeri upravljanja svetovnih in slovenskih blagovnih znamk ter se na podlagi študij primerov naučijo razmišljati in podajati konkretne rešitve, ki jih zahteva celovit proces upravljanja blagovnih znamk.
POSPEŠEVANJE PRODAJE IN NEPOSREDNO TRŽENJE (5 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo nujnosti uporabe neposrednega trženja in znajo uporabljati osnovne trženjske koncepte, procese in metode neposrednega trženja in trženjske prijeme pri katerihkoli izdelkih, na katerihkoli trgih. Znajo analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve glede uporabe baze podatkov in testiranja na področju neposrednega trženja in znajo uporabiti nove medije v korist večje prodaje.
KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST  (6 KT)
Predmet se posveča spoznavanju in razumevanju pomena korporativnega komuniciranja, njegove vloge v delovanju organizacij, predvsem prispevka k oblikovanju in ohranjanju korporativne identitete, podobe in ugleda. Študenti bodo spoznali pristope strateškega načrtovanja, vodenja in ocenjevanja korporativnih komunikacijskih programov, pa tudi delovanja na specifičnih področjih korporativnega komuniciranja (odnosov z internimi javnostmi, z mediji, s finančnimi in lokalnimi javnostmi, v kriznem komuniciranju in v izkazovanju družbene odgovornosti).
METODE TRŽENJSKEGA RAZISKOVANJA (7 KT)
Vsebina predmeta se nanaša na razumevanje osnovnega procesa trženjskega raziskovanja (zasnova, raziskovalni načrt, zbiranje podatkov, upravljane s podatki), na podlagi katerega se pridobijo kakovostni podatki za potrebe trženja. Pri predmetu študenti razvijejo sposobnosti načrtovanja in razvijanja trženjske raziskave, prepoznajo primeren raziskovalni pristop za reševanje različnih raziskovalnih problemov, razvijejo sposobnost presojanja kakovosti pridobljenih trženjskih informacij (vzorec, reprezentativnost, razumevanje rezultatov) ter so sposobni pripraviti primerno povpraševanje za izvedbo raziskave pri raziskovalni agenciji.
TRŽENJE STORITEV (6 KT)
Pri predmetu študenti nadgradijo temeljna znanja o trženju s temeljnimi koncepti in prijemi, ki so specifični za trženje storitev, ter z razumevanjem in merjenjem kakovosti storitev. Uporabno znanje študenti pridobijo na temelju študija literature in praktičnih primerov za opredelitev in analizo kritičnih pojavov na področju trženja storitev v podjetju. Študenti bodo na osnovi pridobljenega znanja sposobni povezati posamezne sestavine trženja in managementa storitev v storitveni sistem kot zaključeno celoto. Znanje pridobljeno pri predmetu, omogoča študentom ne zgolj razumevanje ključnih, sodobnih in celovitih vprašanj razvoja storitvenega podjetja, ampak tudi kritično ocenjevanje modelov in prakse trženja storitev doma in na tujem.
DRUŽBENI MEDIJI IN TRŽENJE (5 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju novih načinov trženja na svetovnem spletu in poznati PR jezik za svetovni splet. V okviru predmeta bodo študenti spoznali vse vrste družabnih medijev in jih znali uporabljati v poslovne namene, spoznali metode trženja in PR-ja za vse družabne medije, znali poiskati kreativne rešitve, spoznali proces dela do objave in vedeli vse o etičnih dilemah objave plačanih vsebin na spletu.
ODNOSI Z MEDIJI IN NAČRTOVANJE MEDIJEV (6 KT)
Bistvo predmeta je naučiti se jezika medijskih načrtovalcev (pojmi, koncepti, okvirji in orodja), ki ga uporabljajo managerji s področja trženja. V okviru predmeta študenti spoznajo osnovne kategorije medijev in njihov vpliv na javnost, valutne medijske raziskave in merljivost porabnika in medijev, razumejo ključne dejavnike, ki določajo učinkovite medijske strategije, spoznajo medijsko načrtovanje in medijski zakup ter razumejo različne komercialne politike medijev.
IZBIRNI PREDMET 1 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
DELOVNA PRAKSA (8 KT)
Študent opravi delovno prakso v izbranem podjetju oziroma organizaciji. Študenti z vsaj enim letom ustreznih delovnih izkušenj lahko zaprosijo za priznavanje delovne prakse.

3. LETNIK

TEKSTOPISJE ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE (6 KT)
Kako zasnovati ustrezna tržno-komunikacijska sporočila glede na cilje komuniciranja? Kakšne kriterije upoštevati glede na komunikacijske kanale in medije? Kako v komuniciranje vpletati ciljne skupine? Kako se glede na namen, kanal, naslovnika, kontekst spreminja uporaba jezikovnih in drugih sredstev, ki sooblikujejo tržno-komunikacijsko sporočilo? In nenazadnje - zakaj je pomembno to vedeti, tudi če nismo tekstopisci? Odgovore na tovrstna vprašanja iščemo pri predmetu, ki temelji na veščinah in praktičnih vajah tržno-komunikacijskega tekstopisja.
OGLAŠEVANJE, MEDIJI IN BRANDING (6 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo – v okviru širšega koncepta marketinga - osnovna načela oglaševanja, spoznajo pomembnost dolgoročnega razvoja blagovnih znamk, razumejo ključne dejavnike, ki določajo učinkovito oglaševanje, razumejo strategije oglaševanja in partnerstvo med oglaševalci, mediji in oglaševalskimi agencijami pri razvoju BZ in oglaševanju ter spoznajo posebna področja marketinga.
STRATEŠKO TRŽENJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju trženja kot dela strateškega delovanja podjetja, razumevanje poslovnega okolja, pridobivanje in analiziranje informacij, ki so potrebne za strateško odločanje na področju trženja, ter najti odgovor na vprašanje kje in kako naj podjetje konkurira v poslovnem okolju.
INTEGRIRANO TRŽNO KOMUNICIRANJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju integrirane tržne komunikacije kot združevanje trženja, oglaševanja, PR, novih medijev ter razumevanje različnih konceptov in strategij kot del načrtovanja komunikacij. V okviru predmeta se bodo študenti naučili prepoznavati nove trende kot priložnosti, razumeli prepletenost vseh poslovnih funkcij podjetja, prepoznali interdisciplinarnost trženja, vseobsežnost trženjske miselnosti in spoznali posebna področja trženja.
KREATIVNO OGLAŠEVANJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju nujnosti in zakonitosti uporabe ustvarjalnega mišljenja ter pretvarjanju trženjskega razmišljanja v komunikacijsko. Pri predmetu se bodo študenti naučili uporabljati osnovne oglaševalske koncepte, procese, metode oglaševanja in oglaševalske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru kreativnih procesov na ravni izdelka, storitve in organizacije, na trgih in znotraj organizacije ter analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati in nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju oglaševanja.
KOMUNIKACIJSKO PRAVO (5 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali osnovne pravne predpostavke in načela na katerih temelji komuniciranje in znali uporabljati pravne vire, ki opredeljujejo področje komuniciranja, spoznali posledice neupoštevanja pravnih predpisov na področjih tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, znali prenesti znanja in veščine v komunikacijsko prakso, obvladali pravila in posebnosti glede na predmet, ki ga komunicira in obvladali pravila in posebnosti glede na osebo, ki ji je posredovano komunikacijsko sporočilo ter razumeli pravila o lobiranju in posebnosti komuniciranja z državo in državnimi organi ter ločevanjem komuniciranja od drugih postopkov.
IZBIRNI PREDMET 2 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
DIPLOMSKA NALOGA ali DVA IZBIRNA PREDMETA (10 KT)
Z lastnim naborom dveh dodatnih izbirnih predmetov lahko postanete diplomant tržnega komuniciranja tudi brez pisanja diplome.

IZBIRNI PREDMETI

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (5 KT)
Pri predmetu študenti nadgradijo in poglobijo poznavanje terminologije, ki se navezuje na različna področja poslovanja in trženja, razvijejo specifične poslovne komunikacijske spretnosti in spretnosti strokovnega razpravljanja v trženju in odnosih z javnostmi ter razumevanja medkulturnih razlik v mednarodnem trženju.
RAZISKAVE V ODNOSIH Z JAVNOSTMI (5 KT)
Namen predmeta je študente naučiti razlikovati med kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami in razumeti prednosti in pomanjkljivosti kvalitativnih in kvantitativnih raziskav pri vrednotenju PR projektov, razumeti omejitve medijske analize objav kot najpogosteje uporabljenega orodja za spremljanje učinkovitosti PR aktivnosti in poznati klasifikacijo učinkov PR aktivnosti (outputs, outtakes, outcomes, dejanska sprememba) in jo znati uporabiti pri postavljanju ciljev PR projekta ter pri opredelitvi kazalnikov za spremljanje zastavljenih ciljev. Poleg tega se pri predmetu študenti naučijo načrtovati ustrezne vrste raziskav sočasno s pripravo PR projekta, ob upoštevanju ciljev, vsebine, ciljne skupine in drugih posebnosti projekta in pripraviti specifikacijo izvedbe posameznih raziskav s strani zunanjih izvajalcev (raziskovalnih agencij).
ODNOSI Z JAVNOSTMI V PRAKSI (5 KT)
Predmet študentu daje sposobnost poznavanja: splošnih situacij in praks odnosov z javnostmi tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini in na področju mednarodnega sodelovanja; dobrih in slabih praks v preteklosti; osnovnih etičnih komponent, ki jih mora uporabljati pri delu; razlik in podobnosti med agencijami za odnose z javnostmi, medijskimi hišami oz. novinarstvom in odnosi z javnostmi v podjetju ter razumevanje specifik poklicev.
POSLOVNA PODOBA POSAMEZNIKA IN NASTOP PRED KAMERO (5 KT)
V okviru predmeta se študenti naučijo izbrati oz. oblikovati svojo poslovno podobo za javne nastope glede na status in položaj ter vrsto nastopov, izboljševati lastno poslovno podobo in imidž organizacije ter poslovno kulturo v njenem internem in eksternem okolju, krepiti pozitivni odnos do samopodobe, razvijati samokritičnost, kritično mišljenje in predvidevati posledice nebesedne komunikacije ter javnega nastopanja pred kamero.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN PROTOKOL (5 KT)
V okviru predmeta se študenti naučijo diplomatskega in poslovnega protokola ter lepega vedenja, uporabe znanj nebesednega komuniciranja v poslovnem in drugem zahtevnem okolju, uporabe znanj besednega komuniciranja (govornega in pisnega) v poslovnem in drugem zahtevnem okolju, praktične uporabe rešitev na različnih področjih poslovnega protokola, zmožnost povezovanja različnih poslovnih rešitev ter znanja iz osnov organizacije protokolarnih, poslovnih in drugih dogodkov in njihove izvedbe.
VIZUALNE KOMUNIKACIJE (5 KT)
Bistvo predmeta je v poznavanju in razumevanju postopkov in zakonitosti pri oblikovanju celostne grafične podobe, plakata, oglasa, koledarja, revije in knjige ter poznavanje in razumevanje postopkov in zakonitosti pri oblikovalski uporabi tipografije, ilustracije in fotografije.
TRŽENJE V PRAKSI (5 KT)
Pri predmetu študenti razvijejo sposobnosti za praktično uporabo trženjskih konceptov in orodij v podjetju ter znanja za reševanje izzivov trženja v podjetju. Študenti spoznajo in analizirajo praktične primere uspešnih trženjskih praks in razvijejo sposobnosti zaznati pozitivne trženjske prakse primerljivih poslovnih okolij in jih aplicirati na delovanje podjetja. Pridobljena znanja s področja trženja znajo izkoristiti za oblikovanje strategij, politik in programov trženja, ob upoštevanju sprememb na trgu.
STRATEGIJE UPRAVLJANJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI (5 KT)
Ključno področje odnosov z javnostmi je upravljanje z okoljem, v katerem posluje organizacija. V tem oziru je potrebno upoštevati delovanje številnih deležnikov organizacije znotraj tega okolja,torej vseh tistih posameznikov, skupin ali organizacij, ki imajo v podjetju določen delež oz. interes; zaposleni v podjetju, končni potrošniki, konkurenčna podjetja, distributerji in dobavitelji, delničarji in druge finančne javnosti, lokalne skupnosti, državni organi in predstavniki javnega sektorja ter ne nazadnje tudi množični mediji. Pri predmetu bodo študenti skozi praktične primere spoznali, kako obravnavati različne deležnike, ki sestavljajo relevantne ciljne javnosti, ter kako zanje pripraviti ter izvajati komunikacijske programe, da dosežemo zastavljene komunikacijske cilje organizacije.
OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKEGA STILA (5 KT)
Predmet študentu omogoča razumevanje različnih vrst osebnosti (opredelitev, referenčni okviri in struktura osebnosti, transakcije, igre in emocije), posameznika in mu daje veščine za komunikacijo (osnove retorike, povezovanje čustev in jezika, učinkovito prepričevanje, psihološko ozadje konfliktov in njihovo preprečevanje) ter omogoča študentu gradnjo lastnega komunikacijskega stila.
RAČUNOVODSTVO (5 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje temeljnih pojmov s področja računovodstva in podal znanje za uporabo računovodskih informacij pri preprostih poslovnih odločitvah.
OBVLADOVANJE PRODAJE (5 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumevanje pomena prodajnih procesov v družbi, razumevanje pomena prodajnih procesov v okviru trženja, razumevanje različnih tipov prodajanja in vlog prodajalcev. Študenti bodo znali uporabljati osnovne koncepte, procese in metode managementa prodaje v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih in uspešno nastopati v različnih stopnjah prodajnega procesa.
ODNOSI Z JAVNOSTMI ZA PODROČJE TURIZMA (5 KT)
V okviru predmeta se študenti naučijo graditi mreže medijev za objave, pripraviti učinkovito PR sporočilo za različne medije, pripraviti PR načrt za različne poslovne partnerje (destinacije, TO, LTO-je, TIC-e, hotele, ...), določiti cilje za poslovnega partnerja, reševati težave slabih objav, narediti PR načrt za novo turistično storitev, vključevati goste in popotnike v promocijo in organizirati press potovanja.
DIGITALNO TRŽENJE (5 KT)
Pri predmetu študenti poglobijo razumevanje vloge in funkcioniranja digitalnega trženja in razvijejo sposobnosti za osnovno izvajanja digitalnega trženja v podjetju. Pridobijo znanje in praktične veščine vzdrževanja spletnega mesta, preproste platforme SEO, Google Analytics, socialni mediji in osnovno strateško izvajanje digitalnega trženja v okviru merljivih in kontrolnih rezultatov.
KARIERNA ORIENTACIJA (5 KT)
Predmet je oblikovan tako, da bo študenti preko udeležbe na različnih delavnicah razvili avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, samoevalviranje in se usposobili za raziskovanje, poročanje in vrednotenje v sklopu kariernega razvoja; razvili kritične in samokritične presoje, empatije, medkulturne občutljivosti, odprtost za ljudi in različne socialne situacije ter dodatno razvili komunikacijske spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; poleg tega bodo študenti razvili sposobnost za upravljanje s časom, samopripravo, samokontrolo in načrtovanje, razvoj odgovornosti in zmožnosti fleksibilne uporabe znanja v praksi; obvladanje temeljnega znanja, usvojenega pri obveznih predmetih, pri lastnem načrtovanju kariere in kritičnem vrednotenju  v sklopu izbranih problemskih nalog in ne nazadnje tudi zmožnost samoizobraževanja in organiziranja aktivnega in samostojnega dela.

Šolnina

Na VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 170 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic!

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Office 365 ProPlus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • V sodelovanju z British Council vam nudimo brezplačno opravljanje preverjanja znanja angleščine in pridobitev certifikata Aptis, ki vam bo omogočil boljše možnosti za zaposlitev ali napredovanje.
 • Brezplačen programski paket Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.
 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas